Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 21 października 2017 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn Numer ogłoszenia: 223811 - 2012;

Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 223811 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346048 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn o następującym charakterze: a) odśnieżanie dróg i ulic gminnych, b) posypywanie dróg i ulic gminnych, 2.2. Całość zamówienia została podzielona na 3 części. Część I zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta, Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 28 km Część II zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km Część III zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km. 2.3. Mapa Gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ. 2.4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych musi być wykonane wg standardu: a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości /minimalna szerokość odśnieżania 4 m , nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b) posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) c) odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka) itp. 2.5. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo - solnej (3:1), c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e) potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu pół godziny podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g) wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. h) dyżurowania przy telefonie przez cały czas realizacji umowy. 2.6. Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   
Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
F.H. MLECZ-MAR Marcin Kwiatkowski, Jaźwiny 9, 42-244 Mstów, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76507,20
Oferta z najniższą ceną: 76507,20 / Oferta z najwyższą ceną: 116424,00
Waluta: PLN.

Część NR: 2   
Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
F.H. MLECZ-MAR Marcin Kwiatkowski, Jaźwiny 9, 42-244 Mstów, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112060,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77500,80
Oferta z najniższą ceną: 77500,80 / Oferta z najwyższą ceną: 117936,00
Waluta: PLN.

Część NR: 3   
Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na terenie gminy Olsztyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Stanisław Biskup, Przymiłowice, ul. Piastowska 63, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77112,00
Oferta z najniższą ceną: 77112,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108324,00
Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2012-10-22.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2012-10-22 11:11:10.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2012-10-22 11:11:10.
czytano: 618 razy, id: 2699
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-10-22
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2017