Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 17 października 2017 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Roboty dodatkowe

Olsztyn: Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kolidujących elementów w sieci elektroenergetycznej, przebudowy istniejących układów pomiarowych, szafek pomiarowych oraz wewnętrznych linii zasilających wybudowanych po dacie uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy linii NN oraz oświetlenia ulicznego koniecznych do prawidłowej realizacji zadania Rewitalizacja rynku w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 226371 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kolidujących elementów w sieci elektroenergetycznej, przebudowy istniejących układów pomiarowych, szafek pomiarowych oraz wewnętrznych linii zasilających wybudowanych po dacie uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy linii NN oraz oświetlenia ulicznego koniecznych do prawidłowej realizacji zadania Rewitalizacja rynku w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie elektrycznych robót dodatkowych w zakresie min.: rozbudowa złącza ZK,J ZK, H- , rozbudowa tablicy TOT, montaż szafki pomiarowej wraz z zasilaniem, zmiany zasilania oraz montaż oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI-Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja-małe miasta..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowo Handlowa Maciej Dobosz, ul.Kuźniczka 32, 42-160 Krzepice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166690,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 203075,00
Oferta z najniższą ceną: 203075,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203075,00
Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Rewitalizacja rynku w Olsztynie wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z porozumieniem nr 06/2008 z dnia 27.06.2008 r., oraz późniejszymi aneksami w sprawie likwidacji kolizji pomiędzy siecią elektroenergetyczną a zmianą zagospodarowania placu Piłsudskiego i ul. Zamkowej (Rewitalizacja rynku w Olsztynie) oraz protokołem konieczności z dnia 21.08.2012 r. stało się konieczne wykonanie dodatkowych robót elektrycznych. Zakres robót dodatkowych jest niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i nie można było go przewidzieć na etapie tworzenia zakresu prac objętych zamówieniem podstawowym. W zakres rzeczowy elektrycznych robót dodatkowych wchodzi min.: rozbudowa złącza ZKJ, ZK H- , rozbudowa tablicy TOT, montaż szafki pomiarowej wraz z zasilaniem, zmiany zasilania oraz montaż oświetlenia. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 .
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2012-10-24.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:19:50.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2012-10-24 14:19:50.
czytano: 622 razy, id: 2702
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-10-24
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2017