Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 19 listopada 2017 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan).

Olsztyn: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan).
Numer ogłoszenia: 465282 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214099 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan). Zamówienie jest realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie ma mieć charakter strategiczno - marketingowo - ekonomiczny. Powinno zawierać graficzne i pisemne opracowanie koncepcji zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu oraz propozycje rozwiązań architektonicznych wraz z szacunkową analizą ekonomiczno-finansową. Master plan stanowić będzie integralny element kompleksowej kampanii promocyjnej terenu inwestycyjnego realizowanej w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn, finansowanego w ramach działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 1 Opracowanie dotyczy gruntów inwestycyjnych w turystycznej gminie Olsztyn, położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Teren inwestycyjny położony jest w odległości ok. 3 km od centrum miejscowości i drogi krajowej nr 46, ok. 10 km od Częstochowy i drogi krajowej nr 1. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Sokole Góry, w pobliżu ruin średniowiecznego zamku oraz licznych jurajskich ostańców i wzgórz. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony symbolami US, UT, WZ - tereny usług sportu, rekreacji i zdrowia, zespół basenów kąpielowych zasilanych wodami geotermalnymi a w części 3R - tereny rekreacji otwartej oraz ZLO - lasy ochronne. Teren składa się z kilku działek o łącznej powierzchni 4,71 ha. Właścicielem działek jest Gmina Olsztyn. 2) Zgodnie z ekspertyzami naukowymi Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Polskiej Akademii Nauk, na terenie inwestycyjnym występują wody termalne. Dokumenty którymi dysponuje zamawiający: projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, analiza studyjna Polskiej Akademii Nauk -Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych w wybranych obszarach województwa śląskiego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3) Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać kompleks obiektów bazujących na wodach termalnych (kąpielisko termalne, hotel, SPA, obiekty gastronomiczne, korty tenisowe etc.) lub innych. Propozycje rozwiązań architektonicznych powinny wpisywać się w krajobraz Olsztyna i panoramę okolicy obserwowaną z ruin średniowiecznego zamku i okolicznych wzgórz. ZADANIE I. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (minimum 2 warianty) Koncepcja powinna uwzględniać co najmniej następujące zagadnienia: 1) Ocenę stanu zagospodarowania obszaru projektowego, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej i analizę kosztową uzbrojenia obszaru oraz skomunikowania go z drogą powiatową nr 1065S. 2) Analizę dokumentów strategicznych i planistycznych będących w posiadaniu Zamawiającego (projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, analiza studyjna Polskiej Akademii Nauk - Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych w wybranych obszarach województwa śląskiego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 3) Określenie relacji przestrzennych i funkcjonalnych obszaru projektowego z terenami sąsiednimi, ze szczególnym uwzględnieniem wpisania się planowanej inwestycji w krajobraz wzgórz jurajskich. 4) Określenie ramowego programu funkcjonalno-użytkowego dla całego kompleksu obiektów - kąpielisko termalne, hotel, sale konferencyjne, SPA, obiekty gastronomiczne, komunikacja. 5) Określenie ramowej powierzchni całkowitej oraz kubatury 6) Określenie przestrzeni komunikacji i ruchu postojowego 7) Określenie założeń i wytycznych do zagospodarowania terenu, w tym rozwiązań w zakresie: - kształtowania przestrzeni publicznej, w zakresie możliwości wkomponowania preferowanego zagospodarowania w istniejące otoczenie przestrzenno - funkcjonalne i przyrodnicze uwzględniające zachowanie walorów krajobrazowych - warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, - zasad ochrony środowiska, - zasad uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną - zasad obsługi komunikacyjnej, - zasad parkowania, - sposobu organizacji ruchu, - zasad urządzenia terenu, w tym zieleniitp. 8) Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w formie graficznej (rysunki skala 1:500 lub 1:1000 - do konsultacji z zamawiającym). Architektura budynków powinna uwzględniać walory krajobrazowe otoczenia oraz specyfikę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 9) Stworzenie przestrzennej wizualizacji urbanistyczno-architektonicznej w formie aplikacji multimedialnej zawierającej: a) wizualizacje komputerowe 3D zagospodarowania terenu inwestycyjnego, wykonane w jakości fotorealistycznej przy wykorzystaniu efektów graficznych tj. zaawansowane efekty oświetlenia, cieniowania, przezroczystości, wypukłości powierzchni. Wizualizacje powinny mieć możliwość opcji ZOOM. Wizualizacja powinna także odwzorowywać walory krajobrazowe terenu oraz ukazywać zagospodarowanie terenu w panoramie miejscowości oglądanej z okolicznych wzgórz oraz ruin zamku. b) Mapę interaktywną przedstawiającą rozmieszczenie terenu inwestycyjnego w kontekście kraju, regionu, centrum Olsztyna, zamku i innych atrakcji turystycznych(do uzgodnienia z Zamawiającym), węzłów komunikacyjnych, a także innych istotnych elementów z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. c) Film animowany przygotowany w jakości fullHD, promujący teren inwestycyjny. Film powinien prezentować koncepcję zagospodarowania terenu inwestycyjnego w kontekście panoramy całej miejscowości i jej atrakcji turystycznych tj. animacja powinna również pokazywać inne obiekty ważne z punktu widzenia atrakcyjności terenu inwestycyjnego np. ruiny zamku (odwzorowane w wirtualnej rzeczywistości 3D), skomunikowanie miejscowości, etc. Film powinien zawierać m.in. informacje o odległości i czasie dojazdu do miejsc ważnych z punktu widzenia atrakcyjności terenu inwestycyjnego, w tym do drogi krajowej nr 1, Częstochowy, Katowic, Łodzi, Krakowa, lotnisk Katowice-Pyrzowice i Kraków-Balice. Film powinien zawierać ścieżkę dźwiękową (do uzgodnienia z Zamawiającym). Aplikacja multimedialna będzie prezentowana na targach zagranicznych, konferencjach oraz na bezpośrednich spotkaniach z inwestorami, a także udostępniona będzie w wersji on line na stronie internetowej Zamawiającego. Scenariusz filmu oraz pozostałe elementy aplikacji multimedialnej powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 10) Wykonanie modelu (makiety) obiektów w skali 1:250 - 1:150 (do uzgodnienia z Zamawiającym) 11) Określenie ram czasowych przedsięwzięcia - harmonogram dla fazy przygotowawczej i realizacji, w tym podział na: inżynierię finansową, wybór inwestora, szczegółowe projektowanie, formalności administracyjne, budowę, wybór i szkolenia personelu, uruchomienie obiektów. 12) Zestawienie kosztów dla całego przedsięwzięcia sporządzone w oparciu o rozwiązania przyjęte w koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego ZADANIE II. Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych (analiza opłacalności inwestycji), w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, w tym co najmniej : 1.Analiza SWOT wraz z wagami poszczególnych czynników oraz wskazaniem strategii dalszego rozwoju 2.Badanie rynku: a) pod względem określenia potrzeb lokalizacji inwestycji na przedmiotowym terenie (w tym ocena konkurencyjności terenu i miejscowości Olsztyn na tle innych gmin centralnej i północnej części województwa śląskiego) b) pod względem określenia docelowej grupy odbiorców (klientów). 3.Analiza czynników warunkujących skuteczne pozyskanie inwestorów dla obszaru inwestycyjnego, będącego przedmiotem zamówienia 4.Określenie ogólnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu jako miejsca lokalnej inwestycji wraz ze wskazaniem firm, dla których istnieje duże prawdopodobieństwo zainteresowania inwestowaniem na terenie będącym przedmiotem zamówienia 5.Analiza barier inwestycyjnych 6.Analiza finansowa z uwzględnieniem: a)nakładów inwestycyjnych dla całego przedsięwzięcia, wraz z szacunkowymi kosztami dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu; b)źródeł i form finansowania inwestycji ( z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego), w tym analiza konkretnego przypadku wariantu finansowego wraz z uzasadnieniem; c)prognoz kosztów eksploatacyjnych inwestora; d)przepływów pieniężnych; e)rachunku zysków i strat dla przedsięwzięcia 7.Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem obliczeń wskaźników efektywności kosztowej; opisu i kwantyfikacji efektów społecznych inwestycji; analizy wskaźnikowej, 8.Analiza wrażliwości projektu oraz analiza kluczowych czynników sukcesu dla projektu. 9.Określenie korzyści i ryzyka realizacji projektu. 10.Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz oraz przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczących optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Przy sporządzaniu analiz należy uwzględnić wariant z finansowaniem odwiertu ze środków Unii Europejskiej. Przy określeniu efektywności inwestycji należy uwzględnić wariant z pozytywnym wynikiem odwiertu geologicznego (odwiert potwierdza dostępność i wydajność zasobów geotermalnych) i wariant z negatywnym wynikiem odwiertu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także przetłumaczenie na język angielski minimum 10 stronicowego streszczenia opracowania ( tekst streszczenia do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego). Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Każde z opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) - 3 egzemplarze oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików PDF, a także tekstu w doc, tabele w doc i xls, rysunki i modele w formacie natywnym ( dwg lub innym), zdjęcia w jpg. Teren objęty powyższymi opracowaniami stanowi załącznik graficzny nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.24.00.00-2, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INVESTIS Marcin Sosnowski, ul. Mościckiego 12 lok. 37, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129150,00

  • Oferta z najniższą ceną: 129150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492000,00

  • Waluta: PLN. 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2012-11-22.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2012-11-22 09:50:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2012-11-22 09:50:36.
czytano: 838 razy, id: 2749
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-11-22
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2017