Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 stycznia 2018 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice

       Olsztyn, 17 stycznia  2013 r.                                                                            

 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:
1) działka nr 550/2 k. m. 10 o pow. 0.1314 ha (RVI-0.0301 ha, RV-0.1013 ha). Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi  16 310,00 zł+23%VAT=20 061,30 zł . W części rolnej 1 251 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 21 312,30 zł. Działka wąska  około 9,63 m szerokości od drogi publicznej. Brak obciążeń.
2) działka nr 557/4 k. m. 10 o pow. 0.1337 ha (RIVb-0.0595 ha, RV-0.0742 ha).Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 19 672,00 zł+23%VAT= 24 196,56 zł. W części rolnej 1 133 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 25 329,56 zł. Działka wąska szerokość około 11,27 m od drogi publicznej. Brak obciążeń.
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 550/2, 557/4 k.m.10, położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pasie 55m od drogi publicznej, natomiast pozostała część nieruchomości jest oznaczona symbolem 1R- tereny upraw polowych.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 14 lutego 2013 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 15 Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej  i Przestrzennej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-      dowód wpłaty wadium(oryginał)
? dokument tożsamości
? aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
? osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
? oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
? oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
? Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
? w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm).
 
 
Wójt Gminy Olsztyn

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-01-17.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-01-17 12:08:46.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-01-17 12:08:46.
czytano: 914 razy, id: 2786
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-17
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018