Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 20 stycznia 2018 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża XIV wiecznego zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn.

Olsztyn: Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża XIV wiecznego zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn.
Numer ogłoszenia: 66276 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20700 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża XIV wiecznego zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża XIV wiecznego zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn. 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min.: - Przebudowę i oświetlenie części parkingu na działce nr ewid.1926/6 przy drodze Olsztyn - Janów oraz turystyczne zagospodarowanie lasu u podłuża zamku olsztyńskiego w tym: -wyrównanie i utwardzenie nawierzchni wschodniej części parkingu (kostka betonowa, kostka kamienna, płyty ażurowe), - wykonanie oświetlenia parkingu obejmujące: przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego, montaż nowych latarni oświetleniowych, wykonanie linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe od stacji transformatorowej, - zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyczno-rekreacyjnych obejmujące: wykonanie alejek i ścieżek oraz toru do zjazdów, utworzenie polan rekreacyjnych wraz z miejscami piknikowymi tj. stoły, ławy, koszy, stojaków, zabiegi porządkujące i prześwietlające drzewostan i poszycie leśne, wycinkę drzew w koniecznym zakresie. - Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1065 S w tym: roboty przygotowawcze, wycinka kolidujących drzew i krzaków usunięcie poszycia, umocowanie skarp rowu płytami ażurowymi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obrzeża betonowe ograniczające ścieżkę rowerową. - Przebudowa parkingu i miejsca obsługi turysty przy rezerwacie Sokole Góry w tym: roboty ziemne przy korytowaniu z wywozem nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w miejscu zmotoryzowanego turysty nawierzchnia z kruszywa łamanego, na parkingu jezdnia manewrowa bitumiczna, miejsca postojowe z kostki betonowej, okrawężnikowanie parkingu, zagospodarowanie miejsca odpoczynku turysty tj. wiata wypoczynkowa, stoły piknikowe z ławkami, kosze na śmieci, stojaki na rowery i narty. 2.3 Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 2.4 Usunięte drzewa pod wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1065S należy przewieść na obwód Powiatowego Zarządu Dróg w Poczesnej w postaci dłużyc bez gałęzi i konarów (w miarę możliwości długość dłużyć min. 3m.) 2.5.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.6.1. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, także w formie spakowanego pliku pn. Dokumentacja projektowa i STWiORB; 2.6.2. Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.62-2, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1372866,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 906174,46

  • Oferta z najniższą ceną: 906174,46 / Oferta z najwyższą ceną: 1857300,00

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-02-18.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-02-18 12:09:16.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-02-18 12:09:16.
czytano: 744 razy, id: 2845
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-02-18
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018