Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 21 stycznia 2018 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego

Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego
Numer ogłoszenia: 72888 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34314 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego 2.2. Zamówienie jest współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój na lata 2012 -2015 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - przebudowę drogi gminnej nr 661 019 S - ul. Księcia Jerzego Lubomirskiego, jezdna o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m, lewostronny chodnik szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej i ścieżka rowerowa o szerokości o szerokości 2,00 m z kostki betonowej zielonej, - odwodnienie ul. Lubomirskiego odprowadzenie wody wpustami ulicznymi, przykanalikami i kanałem deszczowym do istniejącego kanału z włączeniem do studni rewizyjnej w ul. Mstowskiej, - wykonanie oświetlenia latarniami ulicznymi ustawionymi po stronie wschodniej i południowej, - budowę 2 szt. mini - rond z przejezdnymi wyspami centralnymi o średnicy 6 m dzielącymi kierunki ruchu. Ronda wybudowane na styku ulic: Lubomirskiego - Dębowa; Lubomirskiego - Olchowa wykonane z kostki granitowej w kolorze czerwonym. Na krawężniku granitowym okalającym umieszczenie punktowych elementów odblaskowych w kolorze żółtym tzw. kocie oko UWAGA Dokumentacja projektowa zawiera większy zakres niż przewidziany jest w niniejszym postępowaniu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: Przebudowy ul. Dębowej, oraz ul. Olchowej. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.5.1. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, także w formie spakowanego pliku pn. Dokumentacja projektowa i STWiORB; 2.5.2. Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.22.21-1, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój na lata 2012 -2015.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1377248,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1062596,91

  • Oferta z najniższą ceną: 1062596,91 / Oferta z najwyższą ceną: 1434723,91

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-02-20.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-02-20 13:40:15.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-02-20 13:40:15.
czytano: 815 razy, id: 2846
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-02-20
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018