Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 22 kwietnia 2018 r.

imieniny: Łukasza, Leona, Kai

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 161828 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn, ujętych w poniższej tabeli. Lp. Nazwa obiektu Adres Nr odbiorcy wg OSD kod FPP nr ewid. Umowa sprzedaży 1 Gminny Ośrodek Kultury Olsztyn, Piłsudskiego 15 304000492 ENID_3041004016 do 30.06.2013 r. 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zasil. II Kusięta 208 304000494 ENID_3041004042 do 30.06.2013 r. 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego Olsztyn Zielona 66 304000495 ENID_3041004045 do 30.06.2013 r. 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I Olsztyn Kuhna 18 304000496 ENID_3041004046 do 30.06.2013 r. 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II Olsztyn Kuhna 18 304000497 ENID_3041004047 do 30.06.2013 r. 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice Szkolna 4 304000498 ENID_3041004050 do 30.06.2013 r. 7 Szkoła Podstawowa Turów Szkolna 12 304000499 ENID_3041004053 do 30.06.2013 r. 8 Zespół Szkół w Zrębicach Zrębice Główna 143 304000490 ENID_3041004059 do 30.06.2013 r. 9 Oświetlenie zamku Olsztyn 246 304000239 ENID_3041004013 do 30.06.2013 r. 10 Biura Urzędu Gminy Olsztyn Piłsudskiego 10 304000218 ENID_3041004017 do 30.06.2013 r. 11 Świetlica OSP Olsztyn Kuhna 20 304000235 ENID_3041004070 do 30.06.2013 r. 12 Lokal użytkowy Zrębice Główna 137 304000222 ENID_3041004035 do 30.06.2013 r. 13 Szalety Olsztyn Zamkowa 5 304000220 ENID_3041004019 do 30.06.2013 r. 14 Remiza Biskupice 1 304000236 ENID_3041004081 do 30.06.2013 r. 15 Ochotnicza Straż Pożarna Zrębice Główna 139 304000237 ENID_3041004083 do 30.06.2013 r. 16 Garaż Straży Pożarnej Turów Szkolna 30 304000238 ENID_3041004091 do 30.06.2013 r. 17 Przedszkole Budynek OSP w Przymiłowicach Przymiłowice budynek OSP 304000500 ENID_3040004066 do 30.06.2013 r. 18 Przedszkole Olsztyn Napoleona 22 304000501 ENID_3040004069 do 30.06.2013 r. 19 Stadion Sportowy Olsztyn, Zielona 70 304000689 ENID_3041016648 do 30.06.2013 r. 20 Hala Sportowa Olsztyn, Zielona 66 304000688 ENID_3041016647 do 30.06.2013 r. 21 Świetlica środowiskowa Bukowno 29 304000696 ENID_3041016726 do 30.06.2013 r. 22 OSP Garaż Turów, Szkolna 30 304000695 ENID_3041016725 do 30.06.2013 r. 23 Świetlica Skrajnica, ul. Słoneczna 12 Umowa kompleksowa - czas nieokreślony 24 Zagospodarowanie działki Turów, dz. 33/4 Umowa kompleksowa - czas nieokreślony Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z: - wypowiedzeniem umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, - przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy, - doprowadzeniem do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. Lp. Nazwa obiektu Moc (kW) Grupa taryfowa Zużycie I strefa (kWh) Zużycie II strefa (kWh) Zużycie roczne razem (kWh) Zużycie w okresie umowy (kWh) 1 Gminny Ośrodek Kultury 14 C11 5 713 5 713 8 570 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zasil. II 29 C12a 3 638 7 516 11 154 16 731 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 33 C12a 9 048 10 668 19 716 29 574 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I 5 C11 1 904 1 904 2 856 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II 14 C12a 10 466 11 068 21 534 32 301 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach 12 C12a 2 558 3 433 5 991 8 987 7 Szkoła Podstawowa 24 C12a 3 024 2 470 5 494 8 241 8 Zespół Szkół w Zrębicach 18 C12a 4 592 7 418 12 010 18 015 9 Oświetlenie zamku 50 C21 5 686 5 686 8 529 10 Biura Urzędu Gminy 29 C12a 14 189 20 919 35 108 52 662 11 Świetlica OSP 5 G11 565 565 848 12 Lokal użytkowy 14 C11 4 656 4 656 6 984 13 Szalety 6 C11 8 291 8 291 12 437 14 Remiza 14 C11 1 588 1 588 2 382 15 Ochotnicza Straż Pożarna 11 C12b 2 671 1 846 4 517 6 776 16 Garaż Straży Pożarnej 13 C12b 408 285 693 1 040 17 Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) 13 C11 2 328 2 328 3 492 18 Przedszkole 13 C11 8 878 8 878 13 317 19 Stadion Sportowy 16 C11 714 714 1 070 20 Hala Sportowa 39 C12a 9 154 11 824 20 978 31 467 21 Świetlica środowiskowa 11 C11 1 362 1 362 2 043 22 OSP Garaż 16 C11 2 654 2 654 3 981 23 Świetlica 11 C11 381 381 572 24 Zagospodarowanie działki 4 C12b 196 322 518 777.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek będzie spełniony jeżeli: - z aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, będzie wynikało uprawnienie dla wykonawcy do obrotu energią, - z oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja SA, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 5 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1.1 Zmiana miejsca dostawy, 1.2 Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. 1.3 Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie. 1.4 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Sprzedawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. 1.5 Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Sprzedawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne. 1.6 Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Sprzedawcy c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Sprzedawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-04-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-04-23 15:27:51.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-04-23 15:27:51.
czytano: 754 razy, id: 2910
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-08
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-30
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-04-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018