Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 26 kwietnia 2018 r.

imieniny: Marii, Marzeny, Marceliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń

Olsztyn: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń
Numer ogłoszenia: 200618 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń 2.2. Inwestycja polega na budowie systemu kanalizacyjnego składającego się z: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanał z rur PCV litych Ø 250 mm x 7,3 mm - 699,99 mb - kanał z rur PCV litych Ø 200 mm x 5,9 mm - 2469,33 mb - kanał z rur bazaltowych Ø 250 mm przeciskowych - 84,92 mb - studnie rewizyjne z Ø1200 mm z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 z wkładką wytłumiającą - 80 szt, - zmiana położenia przyłącza wody: do wykonania przyłącze z rur PE100RC Ø63x5,7 - 54,82 mb Przepompownie z rurociągami tłocznymi - rurociąg z rur PE 180x10,3 mm, SDR-17,6 PE100RC łączony elektrooporowo - 1125,34 mb - przepompownie z nadbudową kontenerową z wyposażeniem - 1 kpl. - agregat prądotwórczy z układem SZR (moc awaryjna 13,6 kW, moc ciągła 12,8 kW) - 1 kpl - zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdu, przyłącze wody i przyłącze elektryczne) - 1 kpl. - studzienka pomiarowo - spustowa Ø 1500 mm bet. na terenie przepompowni - 1 szt., - studzienki kontrolne kręgów żelbetowych Ø1200 z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 na trasie rurociągu tłocznego - 8szt., - studzienka rozprężna PE z dnem kulistym Ø1000 - 1 szt., Przyłącza kanalizacyjne - przyłącza do działek z rur PCV litych Ø 160 mm x 4,7 mm - 157szt. o łącznej długości 978,29 mb (w tym 890,20 mb przyłącza i 88,09 mb długość stójek) - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm z włazami żeliwnymi wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 - 12 szt, - studzienki rewizyjne systemowe PCV Ø 425 mm z włazem typu ciężkiego D400 - 58 szt. Sieć kanalizacji deszczowej - kanał z rur PCV litych Ø 500 mm x 14,6 mm - 828,47 mb - kanał z rur PCV litych Ø 160 mm x 4,7 mm - 187,91 mb - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1200 mm - 35 szt, - wpusty uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem 1,00m oraz kratą żeliwną klasy D400 uchylną na zawiasach - 42 szt, - separator substancji ropopochodnych typu SL - 1 kpl. - rów chłonno - odparowujący wyłożony płytkami EKO - 52,90 mb Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach związanych z kanalizacją deszczową sanitarną wraz z infrastrukturami towarzyszącymi - jezdnie z nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami oraz z kruszywa łamanego - regulacja zasuw i włazów istniejącej infrastruktury technicznej - połączenie nawierzchni bitumicznej z kruszywem oddzielone opornikami betonowymi 2.3. Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procesie przetargowym - wykonawcę. Ewentualne koszty związane z powyższym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór branżowy właścicielom uzbrojenia terenu: GOZG, telekomunikacja, zakład energetyczny, PWiK okręgu Częstochowskiego. Kserokopię zleceń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Koszty nadzorów należy uwzględnić w ofercie. 2.5. Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z PN, posiadać aprobatę techniczną lub być oznakowane znakiem budowlanym. W ofercie wykonawca jest zobowiązany uwzględnić: - rury PCV fabrycznie oznaczone na zewnętrz oraz wewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Wewnętrzny napis ma zawierać: producenta, średnicę rury, grubość ścianki, materiał PCV-U, sztywność SN, rodzaj rury LITA - studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych C35/45 o średnicy Ø1000 i Ø1200 łączone przy pomocy uszczelek elastomerowych i izolowane na zewnątrz przeciwwilgociowo, - dennice studni wykonane jako monolityczne z betonu samozagęszczalnego C35/45 ze zintegrowanymi przejściami szczelnymi - stopnie złączowe do studni fabrycznie zamontowane w otulinie z tworzywa sztucznego - włazy nastudzienne na kanale - typ ciężki z wypełnieniem betonowym z wkładką wytłumiającą - rury PE co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiału PE100RC, gdzie poszczególne warstwy PE100RC są połączone ze sobą molekularnie, - połączenia PE - żeliwo za pomocą żeliwnych łączników rurowo kołnierzowych z zabezpieczeniem przed wysunięciem - połączenia kołnierzowe za pomocą śrub, nakrętek podkładek za stali nierdzewnej klasy A2. Nie dopuszcza się wykuwania otworów w studniach celem zabudowania przejść szczelnych bądź stopni złazowych. Wszystkie planowane do zabudowy materiały należy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru. 2.6.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.7.1. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.7.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.8. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.10.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.11. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 2.12. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.10.00.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.24.50-1, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.60.00-5, 45.31.53.00-1, 45.31.43.20-0, 45.23.32.20-7, 45.23.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 8.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8.8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno - tłocznym o łącznej długości min. 2,0 km z min. 1 przepompownią i min. 50 przyłączami o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi o wykonania zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. - posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium, 3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ, 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 7 do SIWZ 5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, 7) wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej, 8) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; 3. Opóźnienia o których mowa powyżej musza być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowana przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-05-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-05-23 11:23:40.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-05-23 11:23:40.
czytano: 2263 razy, id: 2947
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-06
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-06-05
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018