Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 26 kwietnia 2018 r.

imieniny: Marii, Marzeny, Marceliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 202186 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161828 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn, ujętych w poniższej tabeli. Lp. Nazwa obiektu Adres Nr odbiorcy wg OSD kod FPP nr ewid. Umowa sprzedaży 1 Gminny Ośrodek Kultury Olsztyn, Piłsudskiego 15 304000492 ENID_3041004016 do 30.06.2013 r. 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zasil. II Kusięta 208 304000494 ENID_3041004042 do 30.06.2013 r. 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego Olsztyn Zielona 66 304000495 ENID_3041004045 do 30.06.2013 r. 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I Olsztyn Kuhna 18 304000496 ENID_3041004046 do 30.06.2013 r. 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II Olsztyn Kuhna 18 304000497 ENID_3041004047 do 30.06.2013 r. 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice Szkolna 4 304000498 ENID_3041004050 do 30.06.2013 r. 7 Szkoła Podstawowa Turów Szkolna 12 304000499 ENID_3041004053 do 30.06.2013 r. 8 Zespół Szkół w Zrębicach Zrębice Główna 143 304000490 ENID_3041004059 do 30.06.2013 r. 9 Oświetlenie zamku Olsztyn 246 304000239 ENID_3041004013 do 30.06.2013 r. 10 Biura Urzędu Gminy Olsztyn Piłsudskiego 10 304000218 ENID_3041004017 do 30.06.2013 r. 11 Świetlica OSP Olsztyn Kuhna 20 304000235 ENID_3041004070 do 30.06.2013 r. 12 Lokal użytkowy Zrębice Główna 137 304000222 ENID_3041004035 do 30.06.2013 r. 13 Szalety Olsztyn Zamkowa 5 304000220 ENID_3041004019 do 30.06.2013 r. 14 Remiza Biskupice 1 304000236 ENID_3041004081 do 30.06.2013 r. 15 Ochotnicza Straż Pożarna Zrębice Główna 139 304000237 ENID_3041004083 do 30.06.2013 r. 16 Garaż Straży Pożarnej Turów Szkolna 30 304000238 ENID_3041004091 do 30.06.2013 r. 17 Przedszkole Budynek OSP w Przymiłowicach Przymiłowice budynek OSP 304000500 ENID_3040004066 do 30.06.2013 r. 18 Przedszkole Olsztyn Napoleona 22 304000501 ENID_3040004069 do 30.06.2013 r. 19 Stadion Sportowy Olsztyn, Zielona 70 304000689 ENID_3041016648 do 30.06.2013 r. 20 Hala Sportowa Olsztyn, Zielona 66 304000688 ENID_3041016647 do 30.06.2013 r. 21 Świetlica środowiskowa Bukowno 29 304000696 ENID_3041016726 do 30.06.2013 r. 22 OSP Garaż Turów, Szkolna 30 304000695 ENID_3041016725 do 30.06.2013 r. 23 Świetlica Skrajnica, ul. Słoneczna 12 Umowa kompleksowa - czas nieokreślony 24 Zagospodarowanie działki Turów, dz. 33/4 Umowa kompleksowa - czas nieokreślony Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z: - wypowiedzeniem umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, - przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy, - doprowadzeniem do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. Lp. Nazwa obiektu Moc (kW) Grupa taryfowa Zużycie I strefa (kWh) Zużycie II strefa (kWh) Zużycie roczne razem (kWh) Zużycie w okresie umowy (kWh) 1 Gminny Ośrodek Kultury 14 C11 5 713 5 713 8 570 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zasil. II 29 C12a 3 638 7 516 11 154 16 731 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 33 C12a 9 048 10 668 19 716 29 574 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I 5 C11 1 904 1 904 2 856 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II 14 C12a 10 466 11 068 21 534 32 301 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach 12 C12a 2 558 3 433 5 991 8 987 7 Szkoła Podstawowa 24 C12a 3 024 2 470 5 494 8 241 8 Zespół Szkół w Zrębicach 18 C12a 4 592 7 418 12 010 18 015 9 Oświetlenie zamku 50 C21 5 686 5 686 8 529 10 Biura Urzędu Gminy 29 C12a 14 189 20 919 35 108 52 662 11 Świetlica OSP 5 G11 565 565 848 12 Lokal użytkowy 14 C11 4 656 4 656 6 984 13 Szalety 6 C11 8 291 8 291 12 437 14 Remiza 14 C11 1 588 1 588 2 382 15 Ochotnicza Straż Pożarna 11 C12b 2 671 1 846 4 517 6 776 16 Garaż Straży Pożarnej 13 C12b 408 285 693 1 040 17 Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) 13 C11 2 328 2 328 3 492 18 Przedszkole 13 C11 8 878 8 878 13 317 19 Stadion Sportowy 16 C11 714 714 1 070 20 Hala Sportowa 39 C12a 9 154 11 824 20 978 31 467 21 Świetlica środowiskowa 11 C11 1 362 1 362 2 043 22 OSP Garaż 16 C11 2 654 2 654 3 981 23 Świetlica 11 C11 381 381 572 24 Zagospodarowanie działki 4 C12b 196 322 518 777..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75253,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 70953,07

  • Oferta z najniższą ceną: 70953,07 / Oferta z najwyższą ceną: 75305,16

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-05-24.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-05-24 10:31:46.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-05-24 10:31:46.
czytano: 727 razy, id: 2948
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-24
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018