Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 22 kwietnia 2018 r.

imieniny: Łukasza, Leona, Kai

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

 

Olsztyn: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 204542 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: Remont nawierzchni drogi w Bukownie (130m x 4,5m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1m 2) Miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm 3) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 6) Pobocza z frezu - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi w Olsztynie - ul. Botanicznej (160m x 3.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 4 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 4) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - włączenie 5) Skropienie nawierzchni asfaltem 6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 7) Pobocza z frezu - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi gminnej w Olsztynie - ul. Małej (180m x 3.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 7 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 4) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - włączenia 5) Skropienie nawierzchni asfaltem 6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 7) Pobocza z tłucznia - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi w Olsztynie - ul. Szkolnej (80m x 2.5-4.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Wykonanie koryta na poszerzeniach - 10 cm 3) Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 10 cm 4) Ułożenie krawężników betonowych na ławach betonowych. 5) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 2 szt. 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 7) Transport kostki w miejsca składowania na budowę. 8) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem-piask. - Kostka Zamawiającego Remont nawierzchni drogi gminnej w Bukownie Podgrabiu (120m x 4.0m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1 m 2) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - 5 t 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 4 cm 6) Pobocza z tłucznia - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi gminnej w Turowie - ul. Leśnej (660m x 4.5m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1 m 2) Wzmocnienie istn. nawierzchni tłuczniem kamiennym - gr. 7 cm 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 3 cm 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 4 cm 6) Pobocza z frezu - szer. 0.50m 2.3.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.4.1. Mapa poglądowa, Przekroje konstrukcyjne Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.4.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie /modernizacji/ remoncie drogi z nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości min. 700 m

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. - posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - (wzór załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, c) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; d) inne - niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy; e) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót (opady deszczu, wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót budowlanych). f) wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej, g) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; h) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3. W przedstawionych przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-05-27.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:02:05.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-05-27 13:02:05.
czytano: 794 razy, id: 2949
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-06-07
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2013-05-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018