Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 21 marca 2018 r.

imieniny: Benedykt, Lubomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolnym 2013/2014

Olsztyn: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 210284 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160928 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolnym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest:Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolnym 2013/2014 2.2. Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn tj. a) Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kühna 18, 42-256 Olsztyn b) Gimnazjum w Olsztynie, ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2.3. Trasa przewozu oraz planowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 określona została w załączniku nr 1 SIWZ. 2.4 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w szczególności: - zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1985 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) - przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262 z późn. zm.) 2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy/busy, zgodnie z obowiązującymi przepisami musza spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, e) każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie lub busie, f) podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię, g) w przypadku awarii autobusu, zastępczego środka transportu. h) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. 2.6. Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Seweryn Szecówka S&D Szecówka, ul. Mickiewicza 30, 42-360 Poraj, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 117800,00

  • Oferta z najniższą ceną: 117800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127100,00

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-05-31.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:00:45.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-05-31 10:00:45.
czytano: 696 razy, id: 2962
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-31
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018