Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń

Olsztyn: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń
Numer ogłoszenia: 258214 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200618 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn Odrzykoń Inwestycja polega na budowie systemu kanalizacyjnego składającego się z: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanał z rur PCV litych Ø 250 mm x 7,3 mm - 699,99 mb - kanał z rur PCV litych Ø 200 mm x 5,9 mm - 2469,33 mb - kanał z rur bazaltowych Ø 250 mm przeciskowych - 84,92 mb - studnie rewizyjne z Ø1200 mm z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 z wkładką wytłumiającą - 80 szt, - zmiana położenia przyłącza wody: do wykonania przyłącze z rur PE100RC Ø63x5,7 - 54,82 mb Przepompownie z rurociągami tłocznymi - rurociąg z rur PE 180x10,3 mm, SDR-17,6 PE100RC łączony elektrooporowo - 1125,34 mb - przepompownie z nadbudową kontenerową z wyposażeniem - 1 kpl. - agregat prądotwórczy z układem SZR (moc awaryjna 13,6 kW, moc ciągła 12,8 kW) - 1 kpl - zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdu, przyłącze wody i przyłącze elektryczne) - 1 kpl. - studzienka pomiarowo - spustowa Ø 1500 mm bet. na terenie przepompowni - 1 szt., - studzienki kontrolne kręgów żelbetowych Ø1200 z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 na trasie rurociągu tłocznego - 8 szt., - studzienka rozprężna PE z dnem kulistym Ø1000 - 1 szt., Przyłącza kanalizacyjne - przyłącza do działek z rur PCV litych Ø 160 mm x 4,7 mm - 157szt. o łącznej długości 978,29 mb (w tym 890,20 mb przyłącza i 88,09 mb długość stójek) - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm z włazami żeliwnymi wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D400 - 12 szt, - studzienki rewizyjne systemowe PCV Ø 425 mm z włazem typu ciężkiego D400 - 58 szt. Sieć kanalizacji deszczowej - kanał z rur PCV litych Ø 500 mm x 14,6 mm - 828,47 mb - kanał z rur PCV litych Ø 160 mm x 4,7 mm - 187,91 mb - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1200 mm - 35 szt, - wpusty uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem 1,00m oraz kratą żeliwną klasy D400 uchylną na zawiasach - 42 szt, - separator substancji ropopochodnych typu SL - 1 kpl. - rów chłonno - odparowujący wyłożony płytkami EKO - 52,90 mb Odtworzenie nawierzchni dróg po robotach związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną wraz z infrastrukturami towarzyszącymi - jezdnie z nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami oraz z kruszywa łamanego - regulacja zasuw i włazów istniejącej infrastruktury technicznej - połączenie nawierzchni bitumicznej z kruszywem oddzielone opornikami betonowymi 2.3. Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procesie przetargowym - wykonawcę. Ewentualne koszty związane z powyższym, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót zmienione organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór branżowy właścicielom uzbrojenia terenu: GOZG, telekomunikacja, zakład energetyczny, PWiK okręgu Częstochowskiego. Kserokopię zleceń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Koszty nadzorów należy uwzględnić w ofercie. 2.5. Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z PN, posiadać aprobatę techniczną lub być oznakowane znakiem budowlanym. W ofercie wykonawca jest zobowiązany uwzględnić: - rury PCV fabrycznie oznaczone na zewnętrz oraz wewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Wewnętrzny napis ma zawierać: producenta, średnicę rury, grubość ścianki, materiał PCV-U, sztywność SN, rodzaj rury LITA - studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych C35/45 o średnicy Ø1000 i Ø1200 łączone przy pomocy uszczelek elastomerowych i izolowane na zewnątrz przeciwwilgociowo, - dennice studni wykonane jako monolityczne z betonu samozagęszczalnego C35/45 ze zintegrowanymi przejściami szczelnymi - stopnie złączowe do studni fabrycznie zamontowane w otulinie z tworzywa sztucznego - włazy nastudzienne na kanale - typ ciężki z wypełnieniem betonowym z wkładką wytłumiającą - rury PE co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiału PE100RC, gdzie poszczególne warstwy PE100RC są połączone ze sobą molekularnie, - połączenia PE - żeliwo za pomocą żeliwnych łączników rurowo kołnierzowych z zabezpieczeniem przed wysunięciem - połączenia kołnierzowe za pomocą śrub, nakrętek podkładek za stali nierdzewnej klasy A2. Nie dopuszcza się wykuwania otworów w studniach celem zabudowania przejść szczelnych bądź stopni złazowych. Wszystkie planowane do zabudowy materiały należy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.10.00.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.24.50-1, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.60.00-5, 45.31.53.00-1, 45.31.43.20-0, 45.23.32.20-7, 45.23.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZTHU Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4975345,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4264129,90

  • Oferta z najniższą ceną: 4264129,90 / Oferta z najwyższą ceną: 5996250,00

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-07-03.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:32:31.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-07-03 13:32:31.
czytano: 751 razy, id: 2987
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-03
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018