Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 27 kwietnia 2018 r.

imieniny: Zyty, Teofila, Felicji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

 

Olsztyn: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 264658 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204542 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: Remont nawierzchni drogi w Bukownie (130m x 4,5m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1m 2) Miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm 3) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 6) Pobocza z frezu - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi w Olsztynie - ul. Botanicznej (160m x 3.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 4 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 4) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - włączenie 5) Skropienie nawierzchni asfaltem 6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 7) Pobocza z frezu - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi gminnej w Olsztynie - ul. Małej (180m x 3.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 7 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 4) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - włączenia 5) Skropienie nawierzchni asfaltem 6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 5 cm 7) Pobocza z tłucznia - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi w Olsztynie - ul. Szkolnej (80m x 2.5-4.5m) 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2) Wykonanie koryta na poszerzeniach - 10 cm 3) Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach - 10 cm 4) Ułożenie krawężników betonowych na ławach betonowych. 5) Regulacja pionowa włazów i zaworów - 2 szt. 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 8 cm 7) Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem - piask. Remont nawierzchni drogi gminnej w Bukownie Podgrabiu (120m x 4.0m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1 m 2) Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - 5 t 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 4 cm 6) Pobocza z tłucznia - szer. 0.50m Remont nawierzchni drogi gminnej w Turowie - ul. Leśnej (660m x 4.5m) 1) Mechaniczne ścinanie poboczy - szer. 1 m 2) Wzmocnienie istn. nawierzchni tłuczniem kamiennym - gr. 7 cm 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 3 cm 4) Skropienie nawierzchni asfaltem 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 4 cm 6) Pobocza z frezu - szer. 0.50m 2.3.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.4.1. Mapa poglądowa, Przekroje konstrukcyjne Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.4.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326988,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 321803,06

 • Oferta z najniższą ceną: 321803,06 / Oferta z najwyższą ceną: 372656,52

 • Waluta: PLN.

 

Numer ogłoszenia: 266514 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

 • Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 264658 - 2013 data 08.07.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, fax. 34 328 50 57.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
  • W ogłoszeniu jest: LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0..
  • W ogłoszeniu powinno być: LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-07-08.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:35:25.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-07-08 12:35:25.
czytano: 880 razy, id: 2999
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-09
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2013-07-08
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018