Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

Olsztyn: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
Numer ogłoszenia: 144769 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15. 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę kondygnacji parteru i I piętra oraz adaptację nie użytkowanego poddasza celem dostosowania do nowej funkcji, w tym: -nadbudowa kondygnacji poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokryciem,-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,-rozbiórka istniejących i wykonanie nowych schodów na poddasze,-przebudowa ścian wewnętrznych z wykonaniem podciągów i nadproży,- wykonanie warstw izolacyjnych w budynku,-wykonanie nowych tynków, podłóg, malowanie,-wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji słaboprądowych,-dostawa, montaż i uruchomienie systemu p.poż.,-wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.o.,-wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem,-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,-dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej,2.3. Ponadto w zakres przedmiotu wchodzą roboty nie objęte przedmiarem, które należy uwzględnić w wycenie tj.:-zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach w ilości 800,0 m2,-dostawa i montaż klapy dymowo-wentylacyjnej o wym. 100x180 cm, szt. 1,-wykonanie instalacji komputerowej w każdym pomieszczeniu (po 2 gniazda),-wykonanie instalacji alarmowej obejmującej dozór pomieszczeń parteru, -wykonanie posadzki z płyt granitowych grub. do 3,0 cm pod arkadami budynku w ilości 35,0 m2,-wyposażenie sali ekspozycyjnej (I piętro) w instalację zasilania i sterowania ekranem i podwieszanego do sufitu projektora wraz z zabudową do sufitu elementów umożliwiających podwieszenie oświetlenia sceny,-instalacji elektrycznej iluminacji elewacji wschodniej i północnej (po dwa punkty),2.4. W wycenie zakresu robót określonego przedmiarem należy uwzględnić:-stolarka okienna PVC pięciokomorowa w kolorze białym , faktura zewnętrzna w kolorze Teak, -balustrady schodowe wewnętrzne oraz balustrada pochylni ze stali nierdzewnej,-dźwig osobowy w obudowie ze szkła przeziernego i elementami konstrukcji ze stali nierdzewnej, -okładzina schodów zewnętrznych z płyt granitowych zamiast płytek gres,-pokrycie dachu blachodachówką z posypką ceramiczną,-zakup i montaż rzutnika i ekranu do sali ekspozycyjnej. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie a po jego przebudowie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami przy ewentualnym zajęciu dróg. Koszty projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 2.7.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:2.8.1. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.8.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.9. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.10. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.11.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.12. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 2.13. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.35-9, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wysokość wadium.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 8.2. Forma wadium.Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4. Termin wniesienia wadium.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8.6. Zwrot wadium.Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8.8. Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:- 1 robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie budynku wraz z instalacjami o min. kubaturze 2500 m3 i min. wartości 800 000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W zakresie dysponowania osobami zdolnymi o wykonania zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca powinien dysponować:-kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie budynku wraz z instalacjami o min. kubaturze 2500 m3 i o min. wartości 800 000,00 zł brutto.;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;2.Potwierdzenie wniesienia wadium,3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ, 4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 7 do SIWZ.5.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;b) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy,c) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty;d) wstrzymania prac przez Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Nadzór Budowlany,e) inne - niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy; f) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót (niskie temperatury, opady deszczu, wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót budowlanych, g) wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej,h)istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;i) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;3.W przedstawionych przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k.Częstochowy pok.16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k.Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - przeprowadzenia aukcji elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,- udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art.29 ust.4 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-07-16.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2013-07-16 13:59:34.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2013-07-16 13:59:34.
czytano: 1092 razy, id: 3006
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-07-30
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2013-07-23
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2013-07-16
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2013-07-16
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018