Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 18 lipca 2018 r.

imieniny: Kamil, Karolina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Podtytuł: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno - parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku

Olsztyn: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno
- parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku
Numer ogłoszenia: 291668 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno - parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno - parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie oraz montaż rzeźby balansujących w turystyczno-parkowym zagospodarowaniu lasu u podnóża XIV w. zamku. 2. Wykonawca obowiązany jest do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązany jest do: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, b) uzyskania wszelkich danych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia od Zamawiającego; c) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawienia Zamawiającemu dwóch propozycji rzeźb wraz z propozycją lokalizacji na planie zagospodarowania terenu, wizualizację, szczegółowy opis proponowanych rzeźb wraz z parametrami technicznymi i prześle je do uzgodnienia Zamawiającemu w formie elektronicznej na podany adres email, d) uzgodnienia lokalizacji rzeźb z konserwatorem zabytków oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i opinii oraz pozwolenia na budowę, e) przed przystąpieniem do montażu przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleń, f) wykonanie montażu rzeźb zgodnie z wydanym pozwoleniem oraz w obecności kierownika budowy (kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia) 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 4.Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z poźn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu. 5.Wykonawca obowiązany jest przekazać dokumentację powykonawcza atesty certyfikaty aprobaty techniczne do zastosowanych materiałów potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3, 45.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. c Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej i artystycznej. W wyniku ogłoszenia Gminy Olsztyn z dnia 15 maja 2013 r. dot. zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadania Wykonanie rzeźb balansujących w turystyczno - parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku Pan Jerzy Kędziora zgłosił chęć udziału w postępowaniu. Na ogłoszenie nie odpowiedzieli inni artyści rzeźbiarze. Jak wynika z opisu działalności artystycznej Pan Jerzy Kędziora jest twórcą i realizatorem rzeźb balansujących, które m. in. zrealizowane zostały w Częstochowie, Norymberdze, w Austrii, Włoszech i Francji. Za swoją twórczość uhonorowany został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Złotą Odznaką Związku Rzeźbiarzy. Jego prace artystyczne cechuje wysoki stopień indywidualizmu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Pan Jerzy Kędziora, ul.Południowa 86, 42-262 Poczesna, kraj/woj. śląskie.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-07-24.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-07-24 10:35:58.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-07-24 10:35:58.
czytano: 707 razy, id: 3021
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-24
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018