Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 18 lipca 2018 r.

imieniny: Kamil, Karolina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

Olsztyn: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
Numer ogłoszenia: 347264 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144769 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15. 2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę kondygnacji parteru i I piętra oraz adaptację nie użytkowanego poddasza celem dostosowania do nowej funkcji, w tym: -nadbudowa kondygnacji poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokryciem,-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,-rozbiórka istniejących i wykonanie nowych schodów na poddasze,-przebudowa ścian wewnętrznych z wykonaniem podciągów i nadproży,- wykonanie warstw izolacyjnych w budynku,-wykonanie nowych tynków, podłóg, malowanie,-wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji słaboprądowych,-dostawa, montaż i uruchomienie systemu p.poż.,-wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.o.,-wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem,-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,-dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej,2.3. Ponadto w zakres przedmiotu wchodzą roboty nie objęte przedmiarem, które należy uwzględnić w wycenie tj.:-zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach w ilości 800,0 m2,-dostawa i montaż klapy dymowo-wentylacyjnej o wym. 100x180 cm, szt. 1,-wykonanie instalacji komputerowej w każdym pomieszczeniu (po 2 gniazda),-wykonanie instalacji alarmowej obejmującej dozór pomieszczeń parteru, -wykonanie posadzki z płyt granitowych grub. do 3,0 cm pod arkadami budynku w ilości 35,0 m2,-wyposażenie sali ekspozycyjnej (I piętro) w instalację zasilania i sterowania ekranem i podwieszanego do sufitu projektora wraz z zabudową do sufitu elementów umożliwiających podwieszenie oświetlenia sceny,-instalacji elektrycznej iluminacji elewacji wschodniej i północnej (po dwa punkty),2.4. W wycenie zakresu robót określonego przedmiarem należy uwzględnić:-stolarka okienna PVC pięciokomorowa w kolorze białym , faktura zewnętrzna w kolorze Teak, -balustrady schodowe wewnętrzne oraz balustrada pochylni ze stali nierdzewnej,-dźwig osobowy w obudowie ze szkła przeziernego i elementami konstrukcji ze stali nierdzewnej, -okładzina schodów zewnętrznych z płyt granitowych zamiast płytek gres,-pokrycie dachu blachodachówką z posypką ceramiczną,-zakup i montaż rzutnika i ekranu do sali ekspozycyjnej. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie a po jego przebudowie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami przy ewentualnym zajęciu dróg. Koszty projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 2.7.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:2.8.1. Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.8.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.9. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.10. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad. 2.11.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.12. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 2.13. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.35-9, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjno Handlowo - Usługowy ROMEX Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12 b, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1344781,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1028724,65

  • Oferta z najniższą ceną: 897175,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1126368,47

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-08-28.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-08-28 12:44:43.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-08-28 12:44:43.
czytano: 841 razy, id: 3062
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-08-28
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018