Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowa i Dębowa

Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowa i Dębowa
Numer ogłoszenia: 350498 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290514 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowa i Dębowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowa i Dębowa 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w ul. Olchowej o szer. 5,5 m oraz w ul. Dębowej o szer. 4,5 m - 5,5 m z kostki brukowej betonowej, 2)wykonanie odwodnienia poprzez doprowadzenia wpustami ulicznymi, przykanalikami do wykonanego kanału deszczowego,3)wykonanie drenażu francuskiego, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.2.3.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.4.1. Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacja - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, Uwaga: Załączona dokumentacja projektowa zawiera zakres robót wykonany w ramach realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z droga krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego. Zakres wykonanych robót odzwierciedla załączona mapa - inwentaryzacja powykonawcza. 2.4.2. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.22.21-1, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 619187,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 348109,34

  • Oferta z najniższą ceną: 348109,34 / Oferta z najwyższą ceną: 592212,90

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-08-30.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-08-30 08:43:52.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-08-30 08:43:52.
czytano: 589 razy, id: 3063
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-08-30
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018