Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 23 czerwca 2018 r.

imieniny: Albin, Wanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bukowno

 Olsztyn, 6 września 2013 r.                                                                            

 
OGŁOSZENIE
Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I -szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:
Działka nr 11 k.m. 6 o pow. 1.8694 ha (RIVb-0.8093 ha, RV-1.0601 ha), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00107670/9. Cena wywoławcza w części dopuszczonej do zabudowy o pow. 0.1680 ha- 22 319,00 zł+23%VAT, w części rolnej o pow. 1.7014 ha- 20 646,00 zł. Ogółem 48 098,37 zł. Brak obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr  11 k.m.6, położona w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, na długość 60 m w kierunku wschodnim od drogi gminnej, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała część przedmiotowej działki leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R – tereny rolnicze.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 08 października 2013 roku o godz. 1200. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 02 października 2013 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 15 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-      dowód wpłaty wadium(oryginał)
dokument tożsamości
aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm).
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-06.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-09-06 10:12:04.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-09-06 10:12:04.
czytano: 730 razy, id: 3064
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-06
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018