Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 18 lipca 2018 r.

imieniny: Kamil, Karolina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Biskupice

 Olsztyn, 6 września 2013 r

Ogłoszenie
Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn
 
Działka nr 737/3 i 738/2 k. m. 12 o pow. 0.2084 ha (RV-0.2084ha). Cena wywoławcza w/w działki wynosi 71 572,00 zł +23%VAT= 88 033,56 zł. Brak obciążeń.
Działka nr 737/4, 738/3 k. m. 12 o pow. 0.2083 ha (RV-0.2083ha). Cena wywoławcza w/w działki wynosi 71 606,00 zł + 23%VAT= 88 075,38 zł. Brak obciążeń.
Dla powyższych działek Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgi wieczyste KW Nr CZ1C/00125621/3 , KW Nr CZ1C/00122293/3.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, 
uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 22.XI.2005r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006r., przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 08 października 2013 roku  o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 02 października  2013 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 15 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
dokument tożsamości
aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm).
 
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-06.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-09-06 10:17:45.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-09-06 10:17:45.
czytano: 686 razy, id: 3065
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-06
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018