Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 16 lipca 2018 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Podtytuł: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn

 

Olsztyn: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 362694 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57 , strona internetowa www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego zgodnie z zakresem podanym poniżej: a) Demontaż - opraw oświetleniowych - 233 szt. - wysięgników rurowych - 233 szt. b) Montaż - wysięgników rurowych - 233 szt. - opraw oświetleniowych - 233 szt. w tym: SGS103 ze źródłem światła SON -T PIA PLUS 70W -187 szt. BGP303 LED 49 - 24 szt. SGS z odzysku - 22 szt. - źródeł światła SON - T PIA Plus 100 W w oprawach z odzysku - 22 szt. c) Wymiana - podstaw bezpiecznikowych - 233 szt. - przewodów zasilających YDY 2x2,5 - 1398 m 2.Wykonanie czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego przy zachowaniu podwyższonych standardów organizacji obsługi oświetlenia i standardów technicznych świecenia Standardy organizacji obsługi oświetlenia oraz standardy techniczne świecenia Rodzaj czynności Termin realizacji 1 Okresowe oględziny oświetlenia drogowego jeden raz na 5 lat 2 Okresowe przeglądy techniczne oświetlenia drogowego według oceny stanu Technicznego 3 Dotrzymywanie standardów jakościowych świecenia opraw w zakresie jak niżej, w odniesieniu do: - dróg wojewódzkich - 90%, - dróg powiatowych - 90%, - dróg gminnych - 85% na bieżąco 4 Kontrola stanu świecenia opraw raz na kwartał 5 Wymiana przepalonych lub wyeksploatowanych źródeł światła na bieżąco 6 6Wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych na bieżąco 7Wymiana uszkodzonych: wysięgników, drzwiczek wnęk latarń, przewodów wewnątrz słupów lub wysięgników na bieżąco 8 Wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych i przepalonych wkładek topikowych na bieżąco 9 Zabezpieczanie przed korozją metalowych słupów, wysięgników i szafek oświetleniowych nie rzadziej niż raz na 10 lat 10 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż raz na 5 lat 11 Likwidacja awarii linii zasilających i urządzeń sterujących na bieżąco 12 Programowanie urządzeń sterujących oświetleniem według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym 2 razy w roku 13 Kompleksowe załatwianie spraw związanych z utylizacją zużytych źródeł światła według potrzeb, na bieżąco 14 Przyjmowanie wszelkich reklamacji w sprawie funkcjonowania oświetlenia według potrzeb, na bieżąco.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z uwagi na fakt, iż oświetlenie uliczne zamontowane jest na słupach energetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., a sterowanie oświetleniem jest zabudowane w szafach pomiarowych TAURON Dystrybucja S. A. ingerencja w instalację oświetlenia ulicznego jest możliwa jedynie za zgodą w/w Spółki przy jednoczesnym wyłączeniu przez nią zasilania. W przypadku udzielenia zamówienia innym wykonawcom. Gmina zostałaby obciążona opłatami za zapewnienie dostępu do sieci. Wymogi właściciela jakimi zostaliby obciążeni inni wykonawcy spowodowałoby, że ich udział w postępowaniu byłby niemożliwy ze względów ekonomicznych i technicznych. Wobec tego nie ma możliwości technicznych udzielenia zamówienia innemu wykonawcy niż właścicielowi sieci, a co za tym idzie nie ma możliwości udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością realizacji zadania własnego gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne t.j. z dnia 16 maja 2006r Dz. U. Nr 89, poz.625 z późn. zm. polegającego na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, Gmina Olsztyn w celu uniknięcia kosztów związanych z ewentualną budową własnych urządzeń ma możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury energetycznej służącej do oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Dokonana w ramach zamawianej usługi modernizacja istniejących opraw i źródeł światła, może zostać częściowo sfinansowana z oszczędności pochodzących z opłat za energię elektryczną.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa,, kraj/woj. śląskie.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-06.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-09-06 14:16:10.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-09-06 14:16:10.
czytano: 736 razy, id: 3066
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-06
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2013-09-06
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018