Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 19 lipca 2018 r.

imieniny: Rufin, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE nr 1/POKL.09.01.02-093/13

Strona główna » Oferty pracy » OGŁOSZENIE nr 1/POKL.09.01.02-093/13

Podtytuł: nabór na stanowisko Specjalisty do obsługi finansowej i rozliczeń

Kusięta, dnia 10 września 2013 roku
 


OGŁOSZENIE nr 1/POKL.09.01.02-093/13
na stanowisko Specjalisty do obsługi finansowej i rozliczeń


W związku z uruchomieniem realizacji projektu,  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku,
Gmina Olsztyn zaprasza kandydatów do składania ofert na stanowisko:
SPECJALISTY DO OBSŁUGI FINANSOWEJ I ROZLICZEŃ
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej zgodnie z prawodawstwem krajowym (ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych);
- doświadczenie w księgowaniu i rozliczaniu projektów zewnętrznych;
- doświadczenie w obsłudze finansowej placówek oświatowych (znajomość Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Uchwałę nr XXVIII/219/09 z dnia 30 marca 2009 roku i XI/95/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Gminy Olsztyn w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku).

3. Zakres zadań:
1. Praca w zespole projektowym.
2. Obsługa finansowo-księgowa projektu.
3. Przygotowanie planów przepływów finansowych.
4. Sporządzanie wniosków o  płatność i PEFS.
5. Czuwanie nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych założonych w budżecie szczegółowym projektu.
6. Nadzór nad postępem finansowo-księgowym projektu.
7. Przyjmowanie faktur.
8. Opisywanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z wymogami nałożonymi na realizatorów projektów.
9. Realizacja przelewów bankowych.
10. Przyjmowanie rachunków od prowadzących zajęcia.
11. Sprawdzenie i weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
12. Administracja dokumentacji.
13. Obsługa zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i / lub ubezpieczenia zdrowotnego.
14. Ustalanie zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotnie, FP i FGŚP oraz sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych.
15. Bieżące rozliczanie projektu.
16. Sprawozdawczość finansowa.
17. Rozliczenie końcowe projektu.
18. Gromadzenie, archiwizację dokumentów  księgowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/kopia dowodu osobistego,
d/ kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e/ kwestionariusz osobowy,
f/ kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę starającą się o pracę lub upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: projekt POKL.09.01.02-24-093/13 „Oferta na stanowisko Specjalisty do obsługi finansowej i rozliczeń”
6. Dokumenty należy składać do dnia 23 września 2013 r. do godz. 15.00 w Zespole Szkół
w Kusiętach, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn w gabinecie dyrektora, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: azebik5@wp.pl
7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone i wywieszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Kusiętach, oraz na tablicy ogłoszeń w szkole, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn.
8. Dodatkowe informacje Tel. (034) 3285036.   
 

Anna Zębik
Dyrektor Zespołu Szkół w Kusiętach

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-10.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-09-10 15:09:11.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-09-10 15:09:11.
czytano: 1349 razy, id: 3067
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-10
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2013-09-10
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2013-09-10
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018