Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn

Olsztyn: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 378386 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362694 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi o podwyższonym standardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Olsztyn Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego zgodnie z zakresem podanym poniżej: a) Demontaż - opraw oświetleniowych - 233 szt. - wysięgników rurowych - 233 szt. b) Montaż - wysięgników rurowych - 233 szt. - opraw oświetleniowych - 233 szt. w tym: SGS103 ze źródłem światła SON -T PIA PLUS 70W -187 szt. BGP303 LED 49 - 24 szt. SGS z odzysku - 22 szt. - źródeł światła SON - T PIA Plus 100 W w oprawach z odzysku - 22 szt. c) Wymiana - podstaw bezpiecznikowych - 233 szt. - przewodów zasilających YDY 2x2,5 - 1398 m 2. Wykonanie czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego przy zachowaniu podwyższonych standardów organizacji obsługi oświetlenia i standardów technicznych świecenia zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 2 do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 711669,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 862381,04

 • Oferta z najniższą ceną: 862381,04 / Oferta z najwyższą ceną: 862381,04

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z uwagi na fakt, iż oświetlenie uliczne zamontowane jest na słupach energetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., a sterowanie oświetleniem jest zabudowane w szafach pomiarowych TAURON Dystrybucja S. A. ingerencja w instalację oświetlenia ulicznego jest możliwa jedynie za zgodą w/w Spółki przy jednoczesnym wyłączeniu przez nią zasilania. W przypadku udzielenia zamówienia innym wykonawcom. Gmina zostałaby obciążona opłatami za zapewnienie dostępu do sieci. Wymogi właściciela jakimi zostaliby obciążeni inni wykonawcy spowodowałoby, że ich udział w postępowaniu byłby niemożliwy ze względów ekonomicznych i technicznych. Wobec tego nie ma możliwości technicznych udzielenia zamówienia innemu wykonawcy niż właścicielowi sieci, a co za tym idzie nie ma możliwości udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością realizacji zadania własnego gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne t.j. z dnia 16 maja 2006r Dz. U. Nr 89, poz.625 z późn. zm. polegającego na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, Gmina Olsztyn w celu uniknięcia kosztów związanych z ewentualną budową własnych urządzeń ma możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury energetycznej służącej do oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Dokonana w ramach zamawianej usługi modernizacja istniejących opraw i źródeł światła, może zostać częściowo sfinansowana z oszczędności pochodzących z opłat za energię elektryczną.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-18.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-09-18 10:56:29.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-09-18 10:56:29.
czytano: 660 razy, id: 3106
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-18
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018