Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Olsztyn: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno-parkowym zagospodarowaniu lasu u podnóża XIV w. zamku

Olsztyn: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących
w turystyczno-parkowym zagospodarowaniu lasu u podnóża XIV w. zamku
Numer ogłoszenia: 206933 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291668 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i montaż rzeźb balansujących w turystyczno-parkowym zagospodarowaniu lasu u podnóża XIV w. zamku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonanie oraz montaż rzeźby balansujących w turystyczno-parkowym zagospodarowaniu lasu u podnóża XIV w. zamku. 2.Wykonawca obowiązany jest do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązany jest do: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, b) uzyskania wszelkich danych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia od Zamawiającego; c) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawienia Zamawiającemu dwóch propozycji rzeźb wraz z propozycją lokalizacji na planie zagospodarowania terenu, wizualizację, szczegółowy opis proponowanych rzeźb wraz z parametrami technicznymi i prześle je do uzgodnienia Zamawiającemu w formie elektronicznej na podany adres email, d) uzgodnienia lokalizacji rzeźb z konserwatorem zabytków oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i opinii oraz pozwolenia na budowę, e) przed przystąpieniem do montażu przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleń, f) wykonanie montażu rzeźb zgodnie z wydanym pozwoleniem oraz w obecności kierownika budowy (kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia) 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 4. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z poźn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu. 5. Wykonawca obowiązany jest przekazać dokumentację powykonawcza atesty certyfikaty aprobaty techniczne do zastosowanych materiałów potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałanie: 3.2.2 Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jerzy Kędziora, Poczesna, 42-262 ul. Południowa 86, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 250000,00

Oferta z najniższą ceną: 250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie wszczęto na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie wyboru trybu: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. c Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej i artystycznej. W wyniku ogłoszenia Gminy Olsztyn z dnia 15 maja 2013 r. dot. zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadania Wykonanie rzeźb balansujących w turystyczno - parkowym zagospodarowaniu gminnego lasu u podnóża XIV w. zamku. Pan Jerzy Kędziora zgłosił chęć udziału w postępowaniu. Na ogłoszenie nie odpowiedzieli inny artyści rzeźbiarze. Jak wynika z opisu działalności artystycznej Pan Jerzy Kędziora jest twórcą i realizatorem rzeźb balansujących, które m. in. zrealizowane zostały w Częstochowie, Norymberdze, w Austrii, Włoszech i Francji. Za swoją twórczość uhonorowany został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Złotą Odznaką Związku Rzeźbiarzy. Jego prace artystyczne cechuje wysoki stopień indywidualizmu.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-10-07.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-10-07 15:06:06.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-10-07 15:06:06.
czytano: 691 razy, id: 3124
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-07
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018