Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Podtytuł: Olsztyn: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie turystyczne

Olsztyn: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie turystyczne
Numer ogłoszenia: 540 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 514334 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie turystyczne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie turystyczne w następującym zakresie: montaż 42 tablic turystyczno - informacyjnych (jedno i dwustronnych), lokalizacja poszczególnych tablic według rys. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8a, 2/8b, 2/10, wzory architektoniczne poszczególnych tablic przedstawiają rys. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4. montaż 6 witaczy (witacz mały) przy drogach gminnych i powiatowych, lokalizacja witaczy według rys. Nr 1, 2/12; wzór architektoniczny przedstawia rys. 3/6. wymiana 2 tablic dwustronnych o wymiarach szer. 150 cm i wys. 100 cm w istniejących murowanych witaczach, materiał i technika: blacha aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie, farba w kolorach logotypu Gminy Olsztyn lakier odblaskowy, tablice należy wykonać według załączonej wizualizacji - plik witacze_wym_tablicy.pdf wymiana wewnętrznych tabliczek informacyjnych (tabliczki na drzwi-przy drzwiach) w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - 24 szt., przykładowy wzór wizualizacji - plik tabliczki_5_3.pdf., roboty ziemne. 2.4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Prowadzony montaż oznakowania musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, na którym prowadzony jest montaż oznakowania przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być doprowadzone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie pracami. Instalując/montując oznakowanie turystyczne Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w/w zadania, w taki sposób aby oznakowania te nie zagrażały bezpieczeństwu osób z nich korzystających. W przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób z nich korzystających Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt. Po zakończeniu montażu każdego nośnika informacji należy sporządzić dokumentację fotograficzną wykonanego oznakowania i przekazać ją Zamawiającemu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie (np. takich jak: harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy, kosztorys różnicowy). 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ 2.5.1. Dokumentacja techniczna, Przedmiary robót, wizualizacje stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Uwaga : Załączona dokumentacja projektowa zawiera większy zakres niż wynika to z przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania: witaczy w postaci bram przy drodze powiatowej - wjazd od strony Srocka, witaczy przy drodze krajowej oraz napisów przestrzennych I love Olsztyn. 2.5.2. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 2.6. Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi. Wykonawca udzieli na wykonany montaż, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia następnego podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Postanowienia dotyczące reakcji na zgłoszone wady. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanego już (i wykonywanego) przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, wyniesie maksymalnie 5 dni od jej zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i swój wyłączny koszt wad powstałych z jego winy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i również po ich zakończeniu oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia, w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8, 34.99.22.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Magit spółka z o.o., Psary, ul.Parkowa 11, 51-180 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65891,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 64759,50

    Oferta z najniższą ceną: 64759,50 / Oferta z najwyższą ceną: 171363,60

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-01-02.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:35:36.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-01-02 10:35:36.
czytano: 701 razy, id: 3213
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-01-02
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018