Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

Olsztyn, 31 stycznia 2014 r.
 

 

Ogłoszenie
 


Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o pow. 1.0780 ha położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy (Teren inwestycyjny).

Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK-46. Dla nieruchomości oznaczonej nr 235 k. m. 3 o pow. 1.0780 ha (RV-0.4020ha, RVI-0.6760 ha) Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00108150/5. Brak obciążeń.

Cena wywoławcza w/w działki wynosi:   900 000,00 zł +23%VAT = 1 107 000,00 zł.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXV/233/2013 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 2.X.2013r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz. 6065  z dnia 8 października 2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest częściowo jako tereny zabudowy usługowej 6U, w części jako teren drogi publicznej- lokalnej- KD(L) , a częściowo jako teren obsługi komunikacji- KP.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 4 kwietnia 2014 roku  o godz. 10.00. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 28 marca 2014 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto "depozytowe" Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 15 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium(oryginał)
- dokument tożsamości
- aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów, w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm).

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-01-31.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:29:01.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-01-31 09:29:01.
czytano: 704 razy, id: 3249
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-01-31
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2014-01-31
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018