Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 20 lutego 2019 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej Numer ogłoszenia: 44279 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22214 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje min.: 1)Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja: a)przebudowa jezdni bitumicznej na długości od Hm 0-10,00 do ul. Zielonej, polegająca na frezowaniu na odcinkach zaznaczonych na rys. 3 - profil podłużny, wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 2-4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,b)przebudowa jezdni do ul. Kopernika szer. 4,5 m na dalszym odcinku szer. 5,00 m c) dobudowa zatoki parkingowej do parkowania poprzecznego dla 9 pojazdów, wymiary stanowiska postojowego 2,5mx5,00m d)przebudowa chodnika w celu dowiązania do projektowanego zagospodarowania, e)utwardzenie pobocza po stronie południowej szer.1,10 m (kostka betonowa) na odcinku od ul. Kuhna do ul. Kopernika z wykonaniem utwardzenia dojazdu do stacji trafo, f) wykonanie zjazdów do posesji, g)skrzyżowanie z ul. Kopernika - typu proste.2) Przebudowa drogi ul. Zielonej: a)przebudowa jezdni bitumicznej na długości od Hm 0-2,40 do Hm 5+89,60 i od Hm 6+42,20 do Hm 8+55,50 polegająca na frezowaniu na odcinkach zaznaczonych na rys. 3 - profil podłużny, wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 2-7 cm i ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu b)chodnik przejazdowy szerokości od 1,20 m do 2,00 m, nawierzchnia z kostki betonowej, c) wykonanie skrzyżowania typu mini rondo z przejezdną wyspa centralną o średnicy 4 m przy skrzyżowaniu ulicy z ul. 3 Maja d)wykonanie zjazdów do posesji e)zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania z ul. Małą, wykonanie alejek spacerowych, uporządkowanie zieleńców,f)wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od Hm 9+97,20 do Hm 10,30 wraz z dobudową zatoki parkingowej do parkowania poprzecznego dla 9 pojazdów, wymiary stanowiska postojowego 2,5 m x4,50 m g)odwodnienie ul. Zielonej poprzez doprowadzenie wód opadowych wpustami ulicznymi, przykanalikami do istniejącego kanału deszczowego i kanału remontowanego na odcinku od Hm 3+76,30 do Hm 5+89,90 i do Hm 6+48,80 do Hm 8+43,90 2.4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.5.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.8.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.9.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w., zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.10.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1409261,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 889021,97

    Oferta z najniższą ceną: 889021,97 / Oferta z najwyższą ceną: 1399954,02

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-03-03.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:44:34.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-03-03 12:44:34.
czytano: 721 razy, id: 3275
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-03
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019