Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie - ul. Prusa Numer ogłoszenia: 81965 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47135 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie - ul. Prusa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie - ul. Prusa. 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje min.: 1)wykonanie robót pomiarowych, 2) wykonanie warstwy odsączającej, 3)wykonanie podbudowy, 4)wykonanie krawężników obustronnych, 5) wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej o długości 482,10 m. Od Hm 0,00 + Hm 0+26,13 - jezdna z kostki betonowej o szer. 4,00 m, od Hm 0+26,13 do Hm 3+84,30 - jezdnia o szer. 5,00 m, od 3+84,30 do Hm 4+14,30 jezdna o szer. 5,00 m. 6)wykonanie drenażu francuskiego - rów filtracyjny - na odcinku od Hm 0+64,30 do Hm 1+64,30 7)wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o kategorii ruchu KR 1 - na odcinku od Hm 0+00 do Hm 0+67,80 - jezdna z kostki betonowej o szer. 2,80 m.2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    P.H.U.B MARMADEX, ul. Helenówka 5B, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313831,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty:
219524,58

    Oferta z najniższą ceną:
219524,58 / Oferta z najwyższą ceną: 348588,47

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-15.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-04-15 08:23:25.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-04-15 08:23:25.
czytano: 708 razy, id: 3312
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-04-15
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018