Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Podtytuł: Olsztyn: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn

Olsztyn: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn
Numer ogłoszenia: 87103 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56927 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest:Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn.2.2.Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn:a) Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kuhna 18, 42-256 Olsztyn b) Gimnazjum w Olsztynie, ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2.3.Trasa przewozu oraz planowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 określona została w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.4.Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a)zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.), b)przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.).2.5.Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, f) podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię,g) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu, h) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 2.6.Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. 2.7.Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć autobus/autobusy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu - z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego) 2.8.Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu autobusów, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    S&D SZECÓWKA Seweryn Szecówka, ul. Mickiewicza 30, 42-360 Poraj, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 399900,00

    Oferta z najniższą ceną: 399900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 416640,00

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-22.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-04-22 12:27:21.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-04-22 12:27:21.
czytano: 744 razy, id: 3315
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-04-22
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018