Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Podtytuł: Olsztyn: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna

Olsztyn: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna
Numer ogłoszenia: 94487 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75159 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - infrastruktura turystyczna2.2. Zamówienie jest współfinansowane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 2.3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:Część I zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - słup ogłoszeniowy, napis przestrzenny, witacze: dostawa i montaż witacza w postaci bramy przy drodze powiatowej Olsztyn - Srocko - należy wykonać dwa pojedyncze moduły tworzące dwustronną bramę, wymiary elementu: wysokość 3 m, szerokość: 3,5 m, grubość litery 40 cm. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288C), dodatkowo pokryta lakierem odblaskowym. Konstrukcja z powłoką oparta na postumencie betonowym ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi. Materiał i technologia według załącznik nr 1 do SIWZ,dostawa i montaż 2 dwustronnych witaczy przy drodze krajowej nr 46 - witacze/żegnacze o wymiarach: szerokość: 1,5 m wysokość 3 m, grubość 20 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Postument betonowy ze zbrojeniem i wpuszczonymi elementami mocującymi, Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji, witacze należy umieścić przy drodze krajowej zgodnie z pismem nr GDDKiA-O/KA-Z3/aw/437/43/13/2024oraz GDDKiA-O/KA-Z3/425/aw/504/13/2023, dostawa i montaż napisu przestrzennego I love Olsztyn o wymiarach szer. 4 m, wys. 0,6 m, grubość litery - 12 cm, materiał i technologia według załącznika nr 1 do SIWZ. Całość w kolorze logotypu Olsztyna (RAL 1021 i RAL 288C), Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji. Grafika w sercu w postaci reliefu wklęsłego z obu stron, dostawa i montaż słupa ogłoszeniowego na płycie rynku, złożonego z 8 modułów wys. 1,7 - 2,4 m, materiał i technologia: według załącznika nr 1 do SIWZ. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji. Część II zamówienia obejmować będzie: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - siedzisko dostawa i montaż siedziska na płycie rynku, złożonego z 13 modułów wys. 0,3 - 0,65 m układających się w kształt skamieliny, materiał i technologia: według załącznik nr 1 do SIWZ. Siedzisko podświetlane oświetleniem ledowym. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszelkich koniecznych zgód oraz warunków niezbędnych do wykonania instalacji podświetlenia siedziska. Instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Powłoka i konstrukcja - 5 lat gwarancji.2.4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną wizualizacją oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji i montażu elementów infrastruktury, konstrukcji wsporczych, fundamentów muszą posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom polskim i przepisom prawa. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych prac i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót oraz ponoszenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym uzgodnienie i zgłoszenie wykonania prac w pasie dróg, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia Prowadzony montaż infrastruktury musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, na którym prowadzony jest montaż infrastruktury przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie pracami. Instalując/montując elementy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w/w zadania, w taki sposób aby oznakowania te nie zagrażały bezpieczeństwu osób z nich korzystających. W przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób z nich korzystających Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt. Po zakończeniu montażu każdego elementu należy sporządzić dokumentację fotograficzną i przekazać ja Zamawiającemu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie (np. takich jak: harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy, kosztorys różnicowy, oświadczenia, wyjaśnienia itp. ). Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opisu technicznego oraz rysunków technicznych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej, Wykonawca zobowiązany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego z nim harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.5.1. Dokumentacja techniczna - stanowiąca jako zbiór załącznik nr 1 do SIWZ, 2.5.2. Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.6. Postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi. Wykonawca udzieli na wykonany montaż,co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia następnego podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7. Postanowienia dotyczące reakcji na zgłoszone wady. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanego już (i wykonywanego) przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, wyniesie maksymalnie 5 dni od jej zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych z jego winy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i również po ich zakończeniu oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia, w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8, 34.99.22.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - słup ogłoszeniowy, napis przestrzenny, witacze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    PIĄTKA Sp. z o.o., Antoniów, ul. Klonowa 36, 42-233 Mykanów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84383,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 89421,00

    Oferta z najniższą ceną: 89421,00 / Oferta z najwyższą ceną: 348500,45

    Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn- siedzisko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    PIĄTKA sp. z o.o., Antoniów, ul. Klonowa 36, 42-233 Mykanów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57533,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 49815,00

    Oferta z najniższą ceną: 49815,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109948,22

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-30.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-04-30 14:29:40.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-04-30 14:29:40.
czytano: 764 razy, id: 3331
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-04-30
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018