Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 18 września 2018 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Podtytuł: Olsztyn: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn Numer ogłoszenia: 103473 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71427 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn 2.2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Olsztyn Lp. Gmina Liczba mieszkańców w gminie, według złożonych deklaracji Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych - tzw. punktów odbiorowych - odrębnie budynki: jednorodzinne/ wielorodzinne Powierzchnia gminy/km2 1 Olsztyn 7020 2371 109,15 km2 2.3. Wykonawca/y będą odbierali odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością: 1)Zmieszane odpady komunalne: dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co cztery tygodnie,2)Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne oraz oddzielnie: szkło i opakowania szklane należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co cztery tygodnie b) dla punktu selektywnego zbierania - w miarę potrzeb nie dopuszczając do przepełnienia pojemników i kontenerów, jednak nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie 3) Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych przez gminę - co 4 tygodnie.4)Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,5)Szczegółowe terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zostaną określone w harmonogramie, który uwzględni przesunięcia związane z dniami wolnymi od pracy. 2.4. Zakres usługi obejmuje: W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olsztyn, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest obowiązany przekazać odpady do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załącznikiem 1A do SIWZ.2.6. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywa się będzie z podziałem na odpady:1) zmieszane odpady komunalne,2) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, 3) szkło, 4) odpady ulegające biodegradacji, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe.2.7. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 1) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,2) pojemniki (kubły lub worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik, papier, metal o pojemności 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l - pojemniki wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju pojemnika o równoważnej pojemności (kubeł, worek itp. ) należy do Wykonawcy. 3) pojemniki (kubły) na odpady biodegradowalne o pojemności 80 l. Zapotrzebowanie na pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przedmiotu zamówienia określono w załączniku 1do SIWZ. Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające obowiązujące normy. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennie pojemników lub worków - dla pojemności 240 l - 2 pojemniki lub worki po 120 l,- dla pojemności 360 l - 1 pojemnik lub worek 120 l i 240 l, lub 3 pojemniki lub worki po 120 l. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania krotności pojemności w przypadku pojemnika 1100l (zawsze jeden pojemnik), natomiast w przypadku pojemnika 770 l - dopuszcza się możliwość zastosowania krotności pojemników lub worków na odpady segregowane, natomiast w przypadku odpadów biodegradowalnych należy zawsze zastosować pojemnik 770 l. 2.8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemników ( kubły lub worki) do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki (kubły) do zbierania odpadów biodegradowalnych. 2.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w odpowiednie pojemniki - zapotrzebowanie określone odpowiednio w załączniku 1do SIWZ.3. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do dwóch tygodni od zawarcia umowy nie później niż do 31 lipca 2014 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.2.9. Transport i zagospodarowanie - Wykonawca jest zobowiązany do: a)zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem,b)zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych tj. terenów w promieniu 4 metrów, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń służących do gromadzenia odpadów - obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników lub kontenerów,c)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,d)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),e)gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego - uczestników grupy Zamawiającej, Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).2.10. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:1)Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz :a) Przygotowanie informacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz obsługi punktu PSZOK w formie ulotek. Informacja o terminie odbioru odpadów powinna być dostarczona na każdą nieruchomość nie później niż w dacie dostarczenia pojemników. Ulotki winny zawierać w szczególności informację o adresie i telefonie do przyjmowania zapotrzebowania na pojemniki, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i terminy jej zapłaty. Forma i treść ulotki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, b)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów jak również wyposażenia w pojemniki punkty PSZOK.c)Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie do 1.08.2014 roku, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku ich udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia.d) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań.e) W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów 1 (raz) w roku połączone ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych takich jak : baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, zużyte opony, inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 2.11. Sprawozdawczość - Wykonawca zobowiązany jest do: a)bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.b)przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu - raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: - ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, - adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w ilości niewspółmiernej do ilości wykazanych mieszkańców, - ilości przeterminowanych leków i baterii (Mg z podziałem na frakcje), - sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów,c) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania kwartalne zgodne z art. 9 n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. d)przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673),2.12. Kontrola rzetelności segregacji: Wykonawca/y zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:a) pozostawić informację o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, b) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem wraz z protokołem zdarzenia,c) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 2.13. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:1.Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców, 2.Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 3.Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru - wynikające wyłącznie z winy Wykonawcy, 4. Wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS ), umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i umożliwienia Zamawiającemu skontrolowania masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów od innych podmiotów w terminach wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 6.Zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i 3 miesiące po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego. 7.Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,8.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, a powstałe wyłączenie z winy Wykonawcy, 9.Naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń),10.Naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego. 11.Dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych informacji wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Informacja zostanie dostarczona w dacie dostarczenia pojemników. 12. Zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia ( posiadanie lub dostępność ) bazy magazynowo - transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 13.Umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 808704,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 796910,40

    Oferta z najniższą ceną: 796910,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1728604,80

    Waluta: PLN. 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-05-14.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-05-14 11:55:34.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-05-14 11:55:34.
czytano: 949 razy, id: 3338
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-14
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018