Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych kanału deszczowego w tarczy skrzyżowania ulic Zielonej i Napoleona koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1065S z droga krajowa nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej

Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych kanału deszczowego w tarczy skrzyżowania ulic Zielonej i Napoleona koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1065S z droga krajowa nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej
Numer ogłoszenia: 110269 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57 , strona internetowa www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych kanału deszczowego w tarczy skrzyżowania ulic Zielonej i Napoleona koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1065S z droga krajowa nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: wykonanie kanału deszczowego rur PCV fi 315 mm o dł. 33 mb wraz z robotami towarzyszącymi - przejścia 2 szt., wykonanie otworów w istniejących studniach, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórka krawężników granitowych - 22 mb, rozbiórka kostki granitowej - 5 m2, ciecie i usuniecie asfaltobetonu na pow. 33,0 m2 i dł. cięcia 72,0 mb, wykonanie robót ziemnych - 105,6 m3, demontaż istniejącego kanału fi 160 mm na dł. 33,0 mb, zasypanie i zagęszczenie wykopów po kanale -105,6 m3, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 28 cm i warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm na pow. 33,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją na pow. sfrezowanej i po kanale 209,1 m2, regulację istniejącego uzbrojenia, inspekcje TV kanału - kamerownie. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 1.04.2014 r., stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie: wykonanie kanału deszczowego rur PCV fi 315 mm o dł. 33 mb wraz z robotami towarzyszącymi - przejścia 2 szt., wykonanie otworów w istniejących studniach, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórka krawężników granitowych - 22 mb, rozbiórka kostki granitowej - 5 m2, ciecie i usuniecie asfaltobetonu na pow. 33,0 m2 i dł. cięcia 72,0 mb, wykonanie robót ziemnych - 105,6 m3, demontaż istniejącego kanału fi 160 mm na dł. 33,0 mb, zasypanie i zagęszczenie wykopów po kanale - 105,6 m3, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 28 cm i warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm na pow. 33,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm po uprzednim skropieniu emulsją na pow. sfrezowanej i po kanale 209,1 m2, regulację istniejącego uzbrojenia, inspekcje TV kanału - kamerownie. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b. Wykonanie zamówienia dodatkowego - w wyżej opisanym zakresie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, a udzielenie zamówienia dodatkowego innemu Wykonawcy byłoby nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia logistycznego jak i ekonomicznego. Powyższe wypełnia warunki udzielania zamówienia z wolnej ręki , o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ppkt. a i b Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

    Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-05-22.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-05-22 13:34:32.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-05-22 13:34:32.
czytano: 728 razy, id: 3340
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-22
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018