Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 18 września 2018 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn Numer ogłoszenia: 202472 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98845 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Remont nawierzchni drogi gminnej - Stawki (450m x 3,5m) w Biskupicach 1. Wyznaczenie trasy drogi w terenie. 2. Wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi. 3. Karczowanie pni, oczyszczenie terenu z gałęzi. 4. Regulacja pionowa dla zasuw/hydrantów wodociągowych. 5. Korytowanie na odcinku 100 m. 6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. 7. Wykonanie podbudowy tłuczniowej - gr. 21 cm. 8. Dostosowanie do wysokości drogi - terenu przyległego. Remont nawierzchni drogi gminnej - Turów-Podgrabie (1280m x 4m) 1. Mechaniczne równanie nawierzchni. 2. Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorońskiej (550m x 4m) w Biskupicach 1. Uzupełnienie największych ubytków kruszywem. 2. Mechaniczne równanie nawierzchni. 3. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Sosnowej (140m x 4m) w Olsztynie 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. 2. Ułożenie krawężników betonowych (na płask) na ławach betonowych z oporem. 3. Regulacja pionowa dla włazów i zasuw wodociągowych. 4. Wykonanie podbudowy tłuczniowej - 15 cm. 5. Skropienie nawierzchni asfaltem. 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8 S - 5 cm. 7. Plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. 8. Utwardzenie istniejących zjazdów tłuczniem kamiennym. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Św. Puszczy (150m x 4m, 50m x 4m) w Olsztynie 1. Uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową. 2. Ułożenie krawężników betonowych (na płask) na ławach betonowych z oporem. 3. Regulacja pionowa dla włazów kanałowych. 4. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni. 5. Skropienie nawierzchni asfaltem. 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8 S - 4 cm (jezdnia + zjazdy). 7. Plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. 8. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni dalszego odcinka drogi. 9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Leśnej (440m x 3.5m) w Zrębicach 1. Wycinka i karczowanie drzewa. 2. Mechaniczne ścięcie poboczy. 3. Profilowanie nawierzchni wraz zagęszczeniem. (całej drogi). 4. Regulacja pionowa dla zasuw wodociągowych. 5. Wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach. 6. Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. 7. Skropienie nawierzchni asfaltem. 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - gr. 5 cm. 9. Pobocza z kruszywa. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Polnej (380m x 3.5m) w Zrębicach 1. Mechaniczne ścięcie poboczy. 2. Profilowanie nawierzchni wraz zagęszczeniem. (całej drogi). 3. Regulacja pionowa dla zasuw wodociągowych. 4. Skropienie nawierzchni asfaltem. 5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - gr. 5 cm. 6. Pobocza z frezu.2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Przekroje konstrukcyjne, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 312210,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 296890,51

  • Oferta z najniższą ceną: 296890,51 / Oferta z najwyższą ceną: 360127,23

  • Waluta: PLN.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-16.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-06-16 11:35:49.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-06-16 11:35:49.
czytano: 697 razy, id: 3374
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-16
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018