Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych kanału deszczowego w tarczy skrzyżowania ulic Zielonej i Napoleona koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065S z droga krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej Numer ogłoszenia: 202410 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110269 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych kanału deszczowego w tarczy skrzyżowania ulic Zielonej i Napoleona koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065S z droga krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: wykonanie kanału deszczowego rur PCV fi 315 mm o dł. 33 mb wraz z robotami towarzyszącymi - przejścia 2 szt., wykonanie otworów w istniejących studniach, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórka krawężników granitowych - 22 mb, rozbiórka kostki granitowej - 5 m2, ciecie i usuniecie asfaltobetonu na pow. 33,0 m2 i dł. cięcia 72,0 mb, wykonanie robót ziemnych - 105,6 m3, demontaż istniejącego kanału fi 160 mm na dł. 33,0 mb, zasypanie i zagęszczenie wykopów po kanale -105,6 m3, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 28 cm i warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm na pow. 33,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm po uprzednim skropieniu emulsją na pow. sfrezowanej i po kanale 209,1 m2, regulację istniejącego uzbrojenia, inspekcje TV kanału - kamerownie. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25846,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26917,97

 • Oferta z najniższą ceną: 26917,97 / Oferta z najwyższą ceną: 26917,97

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 1.04.2014 r., stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie: wykonanie kanału deszczowego rur PCV fi 315 mm o dł. 33 mb wraz z robotami towarzyszącymi - przejścia 2 szt., wykonanie otworów w istniejących studniach, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, rozbiórka krawężników granitowych - 22 mb, rozbiórka kostki granitowej - 5 m2, ciecie i usuniecie asfaltobetonu na pow. 33,0 m2 i dł. cięcia 72,0 mb, wykonanie robót ziemnych - 105,6 m3, demontaż istniejącego kanału fi 160 mm na dł. 33,0 mb, zasypanie i zagęszczenie wykopów po kanale - 105,6 m3, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 28 cm i warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm na pow. 33,0 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm po uprzednim skropieniu emulsją na pow. sfrezowanej i po kanale 209,1 m2, regulację istniejącego uzbrojenia, inspekcje TV kanału - kamerownie. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b. Wykonanie zamówienia dodatkowego - w wyżej opisanym zakresie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, a udzielenie zamówienia dodatkowego innemu Wykonawcy byłoby nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia logistycznego jak i ekonomicznego. Powyższe wypełnia warunki udzielania zamówienia z wolnej reki, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ppkt. a i b Pzp.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-16.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-06-16 11:37:08.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-06-16 11:37:08.
czytano: 644 razy, id: 3375
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-16
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018