Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 23 maja 2019 r.

imieniny: Iwony, Dezyderiusza, Emilii

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ulica Komornicka

Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ulica Komornicka
Numer ogłoszenia: 135513 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103777 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ulica Komornicka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje min.: 2.2.1.Przebudowę nawierzchni drogi:1)wykonanie robót pomiarowych 2)wykonanie warstwy odsączającej3)wykonanie podbudowy 4)wykonanie krawężników obustronnych, 5)wykonanie nawierzchni ulicy bitumicznej od Hm 0+ 0,00 do Hm 1+50,00, nawierzchnia ścieralna - beton asfaltowy średnio 6 cm , od Hm 1+50,00 do 3+40,10, od Hm 4+39,90 do końca warstwa ścieralna - beton asfaltowy średnio 5 cm 6) wykonanie nawierzchni ulicy z płyt betonowych ażurowych od Hm 3+40,05 do Hm 4+39,95 7)odtworzenie rowów przydrożnych, 8)wykonanie rowu filtracyjnego 2.2.2.Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem przyłączy wodociągowych w ulicy: 1)wodociąg należy wykonać z rur żeliwnych układanych w wykopach otwartych, DN/OD 110 o następującej charakterystyce:a)Rodzaj żeliwa - sferoidalne GGG 40.b) Klasa rur - minimum C 25 (maksymalne ciśnienie robocze dla poszycia rur 25 bar). c)Rodzaje połączeń kielichowych: połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) - z możliwością odchyleń kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności - 60., połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione) - z możliwością odchyleń kątowych rur w kielichach bez utraty szczelności - 60. We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne jednolite systemowo uszczelki.Rury i kształtki powinny być tego samego systemu i pochodzić od jednego Producenta.d) Rodzaje powłok zewnętrznych dla rur - powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilości min 400g/m2 nakładana w łuku elektrycznym + powłoka zabezpieczająca z żywicy epoksydowej. Zabezpieczenie takimi powłokami winno być na całej powierzchni zewnętrznej rury.Uwaga:Nie dopuszcza się powłok aktywnych nakładanych metodami innymi niż w łuku elektrycznym e)Rodzaje powłok wewnętrznych dla rur: wewnętrzna powierzchnia rur oraz kielichów pokryta wykładzina z tworzywa sztucznego o grubości minimum 300 mikrometrów.f) Wymagane atesty i certyfikaty:Atest Higieniczny, Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 545.2) Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania wszystkich połączeń kołnierzowych z zastosowaniem śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej klasy minimum A2.zastosowania przy włączeniach do istniejących wodociągów łączników rurowo-kołnierzowych z zabezpieczeniem przed wysunięciem np. SYSTEM 2000.3)Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia zasuwy sieciowe i hydranty. 4) Wszystkie materiały zgodne z PN i PN-EN powinny posiadać aprobatę techniczną (COBRTI -Instal) oraz decyzję Państwowego Zakładu Higieny dopuszczającą do kontaktu z wodą pitną. Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać oznaczenia indentyfikacyjne.5)Płukanie wodociągu, jego oznakowanie oraz nadzór nad wcinkami należy zlecić PWiK O.Cz. S.A. w Częstochowie.6) Zakres rzeczowy przebudowy wodociągu wraz z przepięciem przyłączy nie obejmuje robót związanych z korytowaniem oraz rozbiórką i odtwarzaniem warstw konstrukcyjnych drogi oraz chodników.2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.7.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.8.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.9.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Zakład Transportowo Handlowo Usługowy Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 903335,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 633163,15

    Oferta z najniższą ceną: 633163,15 / Oferta z najwyższą ceną: 771009,53

    Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-25.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-06-25 09:14:52.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-06-25 09:14:52.
czytano: 812 razy, id: 3392
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-25
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019