Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne

Olsztyn: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne
Numer ogłoszenia: 137793 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne 2.2.Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 20132.3.Przedmiot zamówienia obejmuje min.:2.3.1. Budowę ścieżki rowerowej, składającej się z następujących odcinków:odcinek 1 - ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ulicy Asnyka - rejon Stawy Borowe, długość ścieżki 150 m (+80 m obsługa obiektów rekreacyjnych) - szer. 2,0 m,odcinek 2 - wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu ulicy Kolejowej - oznakowanie poziome piktogramami sierżant rowerowy po obu stronach jezdni, długość odcinka 570 m - 12 szt. piktogramów barwy białej, P-23,odcinek 3 - istniejący adaptowany odcinek ścieżki rowerowej: wzdłuż ul. Księcia Józefa Lubomirskiego - długości 480 m przy drodze krajowej nr 46 - ciąg rowerowy długości 198 m,odcinek 4 - projektowana ścieżka rowerowo-piesza szerokości całkowitej 3,5 m, w tym ścieżka rowerowa szer.2,0 m, chodnik 1,5 m,odcinek 5 - projektowana ścieżka rowerowa, dwukierunkowa szerokości 2,0 m, poza pasem drogowym DK 46 oddzielona pasem zieleni, na podstawowym przebiegu zadrzewionym szerokości 10,0-11,0 m - długość 226,5 m oraz na odcinku końcowym miejscowości Olsztyn oddzielona pasem zieleni szer.ok.6,0 m - długość 430,5 m.2.3.2. Zagospodarowanie turystyczne przy stawach Borowe, polegające na:dowiązaniu głównej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Asnyka z projektowanym zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym - ścieżka asfaltobetonowa szer. 2,0 m,wyznaczeniu i utwardzeniu ścieżek i placyków spacerowych wokół stawów, w powiązaniu z istniejącym układem publicznym - nawierzchnia żwirowa szer. min. 2,0 m, ograniczona obrzeżem betonowym, grubość konstrukcji nawierzchni 18 cm,po wschodniej stronie stawu górnego wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z płyt betonowych 7x50x50 ułożonych w dwóch kolorach: jasno-szarym i grafitowym, szerokość 2,0 m. W środkowej części należy podnieść teren o ok. 60 cm, a od strony stawu ustawić murek oporowy z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych typu L wysokości 80 cm i wystający 10 cm nad nawierzchnię chodnika, wyposażony w barierkę ochronną (pomalowaną na czerwono) - długość murku 15 m., na skarpie południowej stawu górnego wykonaniu zejścia terenowego ziemno-trawiastego, ze stopniami z krawężnika na ławie z oporem - szerokość zejścia 10,0 m, stopień wysokości 15 cm. Przestrzeń między krawężnikami - stopniami uformować i obsiać trawą,istniejącą ławkę w rejonie zejścia terenowego należy bezwzględnie zostawić, odnawiając ją farbą w kolorze czerwonym i zabezpieczając lakierem ochronnym,na skarpie po stronie północnej stawu dużego wykonać taras ziemno-trawiasty, ze stopniami z krawężnika na ławie z oporem - max. szer. 27,9 m, stopień wysokości 15 cm. Przestrzeń między krawężnikami - stopniami wg rysunku uformować i obsiać trawą,wąską gardziel na przejściu między stawami, w rejonie istniejącego przepustu, ze względu na bezpieczeństwo spacerowiczów należy wyposażyć w barierkę ochronną - obustronnie na długości 6 m (pomalowaną na czerwono), wschodni brzeg skarpy stawu małego należy wyposażyć w siedzisko, wykonane w półkolu na długości 12,8 m, o nawierzchni z cegły klinkierowej ułożonej metodą murarską na betonowej ławie fundamentowej szerokości 40 cm, wysokości 80 cm, wystającej nad teren 30 cm. Spoiny między cegłą klinkierową wykonać z zaprawy cementowej, od ulicy Asnyka w kierunku północno-zachodnim projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczony obrzeżem betonowym - szerokość 1,5 m,dosadzenie drzew jako uzupełnienie wizualno-estetycznego zagospodarowania terenu.2.3.3. Teren wokół stawów Borowe projektuje się wyposażyć w następujące obiekty okołoturystyczne, rekreacyjno-wypoczynkowe:wydzielone zadaszone miejsca wypoczynku dla rowerzysty i turysty zmotoryzowanego, wyposażonych każde w stół i dwie ławy oraz śmietnik - 6 szt. Wiaty ustawione w miejscach utwardzonych płytami betonowymi 7x50x50 w dwu kolorach o pow. min. 16 m2,miejsca odpoczynku przy ścieżkach spacerowych i rowerowych - ławki 16 szt., kosze na śmieci, stojaki na rowery,pomiędzy siedziskiem a taflą wody stanu małego projektuje się wymianę gruntu na piasek grubości 20 cm, uzyskując małą plażo-piaskownicę dla dzieci,przy ul. Asnyka przewiduje się wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w ilości 9 miejsc postojowych, w tym 1 dla inwalidy, oraz w rejonie północnego zagospodarowania parking dla 6 pojazdów, w tym 1 dla inwalidy,szachy plenerowe zlokalizowane we wschodniej części między stawami z płyty betonowej dwukolorowej,tor rowerowy - rowerowy plac zabaw z warstwą jezdną z kompozytu włókna szklanego i żywicy z warstwą antypoślizgową. Tor rowerowy winien mieć certyfikat bezpieczeństwa TUV i posiadać parametry techniczne, nawierzchnia pod torem utwardzona kruszywem kamiennym, grubości 10 cm - długość 60 m, powierzchnia 120 m2., siłownia z 10 wybranymi urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, nawierzchnia terenu pod siłownię żwirowa grubości 10 cm, powierzchnia 380 m2,boisko do siatkówki plażowej, wymiary 20m x 12m, nawierzchnia z piasku grubości 20 cm, wyposażone w dwa słupki do montażu siatki, siatka oraz ograniczniki boiska,teren oświetlony latarniami parkowymi zasilanymi solarami - bateriami słonecznymi usytuowanymi na betonowych cokołach wysokości 60 cm nad terenem. Latarnia wyposażona w dwa kloszowe punkty świetlne, uzupełnione w górnej części o daszek-odbłyśnik. Wysokość latarni od cokołu do punktu świetlnego to 2,55 m 2.4.Prace prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.2.5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.6.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.7.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.9.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.10.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.11.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 8.2.Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp.8.3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.8.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.8.5.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.8.6.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1,lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.8.7.Utrata wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiają nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 3 do SIWZ)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 1 500 m2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiają nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 3 do SIWZ)

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiają nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 3 do SIWZ)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiają nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie robót jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 1 500 m2, dla której Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9.3.1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 9.3.2.Potwierdzenie wniesienia wadium,9.3.3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ.9.3.4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 6 do SIWZ 9.3.5.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;9.3.6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy.2.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a)wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;b)powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, c)działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; d)wstrzymania prac przez Nadzór Budowlany,e)inne - niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy; f)wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót (niskie temperatury, opady deszczu, wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót budowlanych.g)wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej,h)istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;i)opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3.W przedstawionych przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn k/ Częstochowy pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn k/ Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikające z art.29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-26.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-06-26 15:16:37.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-06-26 15:16:37.
czytano: 1268 razy, id: 3395
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-18
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Gajda

2014-07-17
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2014-06-26
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018