Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wpustu ulicznego w ul. Zielonej i połączenia go z istniejącym kanałem deszczowym koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej

Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wpustu ulicznego w ul. Zielonej i połączenia go z istniejącym kanałem deszczowym koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej


Numer ogłoszenia: 156019 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlaneSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57 , strona internetowa www.olsztyn-jurajski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wpustu ulicznego w ul. Zielonej i połączenia go z istniejącym kanałem deszczowym koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: wykonanie wpustu ulicznego deszczowego -1 szt, wykonanie przykanalika PCV fi 200 mmm o długości 29 mb, rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej - 29 m 2, odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową - 10 m2, czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.22.21-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 18.06.2014 r., stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie:. wykonanie wpustu ulicznego deszczowego - 1 szt, wykonanie przykanalika PCV fi 200 mmm o długości 29 mb, rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej - 29 m 2, odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową - 10 m2, czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b. Wykonanie zamówienia dodatkowego - w wyżej opisanym zakresie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, a udzielenie zamówienia dodatkowego innemu Wykonawcy byłoby nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia logistycznego jak i ekonomicznego. Powyższe wypełnia warunki udzielania zamówienia z wolnej reki , o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ppkt. a i b Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

    Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-07-17.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-07-17 15:01:27.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-07-17 15:01:27.
czytano: 659 razy, id: 3423
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-17
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018