Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 19 lutego 2019 r.

imieniny: Konrad, Mirosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne Numer ogłoszenia: 251438 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137793 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne 2.2.Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 20132.3.Przedmiot zamówienia obejmuje min.:2.3.1. Budowę ścieżki rowerowej, składającej się z następujących odcinków:odcinek 1 - ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ulicy Asnyka - rejon Stawy Borowe, długość ścieżki 150 m (+80 m obsługa obiektów rekreacyjnych) - szer. 2,0 m,odcinek 2 - wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu ulicy Kolejowej - oznakowanie poziome piktogramami sierżant rowerowy po obu stronach jezdni, długość odcinka 570 m - 12 szt. piktogramów barwy białej, P-23,odcinek 3 - istniejący adaptowany odcinek ścieżki rowerowej: wzdłuż ul. Księcia Józefa Lubomirskiego - długości 480 m przy drodze krajowej nr 46 - ciąg rowerowy długości 198 m,odcinek 4 - projektowana ścieżka rowerowo-piesza szerokości całkowitej 3,5 m, w tym ścieżka rowerowa szer.2,0 m, chodnik 1,5 m,odcinek 5 - projektowana ścieżka rowerowa, dwukierunkowa szerokości 2,0 m, poza pasem drogowym DK 46 oddzielona pasem zieleni, na podstawowym przebiegu zadrzewionym szerokości 10,0-11,0 m - długość 226,5 m oraz na odcinku końcowym miejscowości Olsztyn oddzielona pasem zieleni szer.ok.6,0 m - długość 430,5 m.2.3.2. Zagospodarowanie turystyczne przy stawach Borowe, polegające na:dowiązaniu głównej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Asnyka z projektowanym zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym - ścieżka asfaltobetonowa szer. 2,0 m,wyznaczeniu i utwardzeniu ścieżek i placyków spacerowych wokół stawów, w powiązaniu z istniejącym układem publicznym - nawierzchnia żwirowa szer. min. 2,0 m, ograniczona obrzeżem betonowym, grubość konstrukcji nawierzchni 18 cm,po wschodniej stronie stawu górnego wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z płyt betonowych 7x50x50 ułożonych w dwóch kolorach: jasno-szarym i grafitowym, szerokość 2,0 m. W środkowej części należy podnieść teren o ok. 60 cm, a od strony stawu ustawić murek oporowy z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych typu L wysokości 80 cm i wystający 10 cm nad nawierzchnię chodnika, wyposażony w barierkę ochronną (pomalowaną na czerwono) - długość murku 15 m., na skarpie południowej stawu górnego wykonaniu zejścia terenowego ziemno-trawiastego, ze stopniami z krawężnika na ławie z oporem - szerokość zejścia 10,0 m, stopień wysokości 15 cm. Przestrzeń między krawężnikami - stopniami uformować i obsiać trawą,istniejącą ławkę w rejonie zejścia terenowego należy bezwzględnie zostawić, odnawiając ją farbą w kolorze czerwonym i zabezpieczając lakierem ochronnym,na skarpie po stronie północnej stawu dużego wykonać taras ziemno-trawiasty, ze stopniami z krawężnika na ławie z oporem - max. szer. 27,9 m, stopień wysokości 15 cm. Przestrzeń między krawężnikami - stopniami wg rysunku uformować i obsiać trawą,wąską gardziel na przejściu między stawami, w rejonie istniejącego przepustu, ze względu na bezpieczeństwo spacerowiczów należy wyposażyć w barierkę ochronną - obustronnie na długości 6 m (pomalowaną na czerwono), wschodni brzeg skarpy stawu małego należy wyposażyć w siedzisko, wykonane w półkolu na długości 12,8 m, o nawierzchni z cegły klinkierowej ułożonej metodą murarską na betonowej ławie fundamentowej szerokości 40 cm, wysokości 80 cm, wystającej nad teren 30 cm. Spoiny między cegłą klinkierową wykonać z zaprawy cementowej, od ulicy Asnyka w kierunku północno-zachodnim projektuje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczony obrzeżem betonowym - szerokość 1,5 m,dosadzenie drzew jako uzupełnienie wizualno-estetycznego zagospodarowania terenu.2.3.3. Teren wokół stawów Borowe projektuje się wyposażyć w następujące obiekty okołoturystyczne, rekreacyjno-wypoczynkowe:wydzielone zadaszone miejsca wypoczynku dla rowerzysty i turysty zmotoryzowanego, wyposażonych każde w stół i dwie ławy oraz śmietnik - 6 szt. Wiaty ustawione w miejscach utwardzonych płytami betonowymi 7x50x50 w dwu kolorach o pow. min. 16 m2,miejsca odpoczynku przy ścieżkach spacerowych i rowerowych - ławki 16 szt., kosze na śmieci, stojaki na rowery,pomiędzy siedziskiem a taflą wody stanu małego projektuje się wymianę gruntu na piasek grubości 20 cm, uzyskując małą plażo-piaskownicę dla dzieci,przy ul. Asnyka przewiduje się wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w ilości 9 miejsc postojowych, w tym 1 dla inwalidy, oraz w rejonie północnego zagospodarowania parking dla 6 pojazdów, w tym 1 dla inwalidy,szachy plenerowe zlokalizowane we wschodniej części między stawami z płyty betonowej dwukolorowej,tor rowerowy - rowerowy plac zabaw z warstwą jezdną z kompozytu włókna szklanego i żywicy z warstwą antypoślizgową. Tor rowerowy winien mieć certyfikat bezpieczeństwa TUV i posiadać parametry techniczne, nawierzchnia pod torem utwardzona kruszywem kamiennym, grubości 10 cm - długość 60 m, powierzchnia 120 m2., siłownia z 10 wybranymi urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, nawierzchnia terenu pod siłownię żwirowa grubości 10 cm, powierzchnia 380 m2,boisko do siatkówki plażowej, wymiary 20m x 12m, nawierzchnia z piasku grubości 20 cm, wyposażone w dwa słupki do montażu siatki, siatka oraz ograniczniki boiska,teren oświetlony latarniami parkowymi zasilanymi solarami - bateriami słonecznymi usytuowanymi na betonowych cokołach wysokości 60 cm nad terenem. Latarnia wyposażona w dwa kloszowe punkty świetlne, uzupełnione w górnej części o daszek-odbłyśnik. Wysokość latarni od cokołu do punktu świetlnego to 2,55 m 2.4.Prace prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.2.5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.2.6.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.7.Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 2.9.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.2.10.Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń.2.11.Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Priorytet III. Turystyka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TEL-BRUK Radosław Telenga, ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 678222,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 806852,99

  • Oferta z najniższą ceną: 806852,99 / Oferta z najwyższą ceną: 934477,26

  • Waluta: PLN.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-07-28.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-07-28 14:21:33.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-07-28 14:21:33.
czytano: 874 razy, id: 3446
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-28
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019