Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

  Olsztyn, 16 września 2014 r.                                

 

Ogłoszenie

Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Biskupice, gm. Olsztyn
 
Działka nr 737/4, 738/3 k. m. 12 o pow. 0.2083 ha (RV-0.2083ha). Cena wywoławcza w/w działki wynosi 71 606,00 zł + 23%VAT= 88 075,38 zł. Brak obciążeń.
Dla powyższej działki Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00125621/3 , KW Nr CZ1C/00122293/3.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, 
uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 22.XI.2005r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006r., przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. 
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 17 października 2014 roku  o godz. 900. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 13 października  2014 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty całej należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się w UG Olsztyn w dniu 11.07.2014 roku. 
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
dokument tożsamości
aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r.,  poz.518 ze zm).
 
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-09-16.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:38:20.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-09-16 10:38:20.
czytano: 756 razy, id: 3490
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-09-16
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018