Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Podtytuł: Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn

Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 327036 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn o następującym charakterze: a) odśnieżanie dróg i ulic gminnych, b) posypywanie dróg i ulic gminnych, c) jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic gminnych. 2.2.Całość zamówienia została podzielona na 3 części. Część I zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km. Część II zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km. Część III zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice. Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km. Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy Olsztyn wynosi : 72 km Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3.Mapa Gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu a)jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b) posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c) odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.5. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo - solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu pół godziny podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h)dyżurowania przy telefonie przez cały czas realizacji umowy. i)stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 2.6 Zastrzeżenia Zamawiającego a) O rodzaju świadczenia usługi - przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie): Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych: dla Części I: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) - 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) - 1 szt. d) sprzęt do odśnieżania chodników (max. szerokość pługu 2,5 m) - 1 szt. dla Części II: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo -piaskarkę) - 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) - 1 szt. dla Części III: a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą zgarniającą - 1 szt. b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) - 1 szt. c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) - 1 szt. Powyższe punktu 6.1.3 powinno wynikać z załączonego wykazu sprzętu wg załącznika nr 4 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować dla każdej części zamówienia (rejonu) min. jednym kierowcą posiadającym odpowiednie uprawnienia tj. wymagana kategoria prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Powyższy punkt należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 5 do SIWZ.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie: a) ceny brutto na wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług b) zmian regulacji prawnych c) w przypadku zmian korzystnych Zleceniodawcy d) terminu realizacji usług e) zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. f) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Zleceniobiorcy w przypadku ich zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikające z art. 29 ust. 4 Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice. Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-10-02.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:02:07.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2014-10-02 14:02:07.
czytano: 915 razy, id: 3504
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-10-21
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2014-10-02
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019