Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn

Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 356008 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327036 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn o następującym charakterze: a) odśnieżanie dróg i ulic gminnych, b) posypywanie dróg i ulic gminnych, c) jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic gminnych. 2.2. Całość zamówienia została podzielona na 3 części. Część I zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztynobejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km. Część II zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, Bukowno. Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 26 km. Część III zamówienia Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice. Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17 km. Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy Olsztyn wynosi : 72 km Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia - związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.3. Mapa Gminy objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b) posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c) odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 2.5. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo - solnej (3:1), c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e) potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu pół godziny podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g) wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h) dyżurowania przy telefonie przez cały czas realizacji umowy. i) stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm. j) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k) zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 2.6 Zastrzeżenia Zamawiającego a) O rodzaju świadczenia usługi - przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Działalność Usługowa Jan Weżgowski, ul. Mstowska 12, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72036,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72036,00 / Oferta z najwyższą ceną: 227539,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Stanisław Biskup, Przymiłowice, ul. Piastowska 63, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 84240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 314776,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Olsztyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Stanisław Biskup, Przymiłowice, ul. Piastowska 63, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46359,00

 • Oferta z najniższą ceną: 46359,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140270,40

 • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-10-27.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2014-10-27 11:45:06.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2014-10-27 11:45:06.
czytano: 704 razy, id: 3533
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-10-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018