Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.
Numer ogłoszenia: 410132 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 380888 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 25 punktów odbioru energii dla zasilania budynków lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są poszczególne jednostki. Wykaz punktów poboru został szczegółowo opisany poniżej. 2.3. Sprzedawca ma obowiązek zgłoszenia do OSD okoliczności zawarcia umowy z każdym z odbiorców. 2.4. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. wynosi 273,73 MWh. 2.5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.6. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.7. Umowy na zakup energii elektrycznej Zamawiający i Odbiorcy będą podpisywać w swoim imieniu i na swoją rzecz. Na podstawie tych umów Zamawiający i pozostali Odbiorcy zobowiązują się do opłacania należności za energię elektryczną na podstawie wystawionych na ich rzecz przez Wykonawcę faktur i dostarczonych przez Wykonawcę na adres poszczególnych jednostek. 2.8. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.9. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 2.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych z: - wypowiedzeniem umów kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, - przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy, - doprowadzeniem do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. 2.11. Wykaz punktów poboru energii objętych zamówieniem: Lp. Nazwa obiektu Adres Nr odbiorcy wg OSD kod FPP/nr ewid. Umowa sprzedaży 1 Gminny Ośrodek Kultury Olsztyn, Piłsudskiego 15 304000492 ENID_3041004016 do 31.12.2014 r. 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zasil. II Kusięta 208 304000494 ENID_3041004042 do 31.12.2014 r. 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego Olsztyn Zielona 66 304000495 ENID_3041004045 do 31.12.2014 r. 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I Olsztyn Kuhna 18 304000496 ENID_3041004046 do 31.12.2014 r. 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II Olsztyn Kuhna 18 304000497 ENID_3041004047 do 31.12.2014 r. 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice Szkolna 4 304000498 ENID_3041004050 do 31.12.2014 r. 7 Szkoła Podstawowa Turów Szkolna 12 304000499 ENID_3041004053 do 31.12.2014 r. 8 Zespół Szkół w Zrębicach Zrębice Główna 143 304000490 ENID_3041004059 do 31.12.2014 r. 9 Oświetlenie zamku Olsztyn 246 304000239 ENID_3041004013 do 31.12.2014 r. 10 Biura Urzędu Gminy Olsztyn Piłsudskiego 10 304000218 ENID_3041004017 do 31.12.2014 r. 11 Świetlica OSP Olsztyn Kuhna 20 304000235 ENID_3041004070 do 31.12.2014 r. 12 Lokal użytkowy Zrębice Główna 137 304000222 ENID_3041004035 do 31.12.2014 r. 13 Szalety Olsztyn Zamkowa 5 304000220 ENID_3041004019 do 31.12.2014 r. 14 Remiza Biskupice 1 304000236 ENID_3041004081 do 31.12.2014 r. 15 Ochotnicza Straż Pożarna Zrębice Główna 139 304000237 ENID_3041004083 do 31.12.2014 r. 16 Garaż Straży Pożarnej Turów Szkolna 30 304000238 ENID_3041004091 do 31.12.2014 r. 17 Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) Przymiłowice (budynek OSP) 304000500 ENID_3040004066 do 31.12.2014 r. 18 Przedszkole Olsztyn Napoleona 22 304000501 ENID_3040004069 do 31.12.2014 r. 19 Stadion Sportowy Olsztyn, Zielona 70 304000689 ENID_3041016648 do 31.12.2014 r. 20 Hala Sportowa Olsztyn, Zielona 66 304000688 ENID_3041016647 do 31.12.2014 r. 21 Świetlica środowiskowa Bukowno 29 304000696 ENID_3041016726 do 31.12.2014 r. 22 OSP Garaż Turów, Szkolna 30 304000695 ENID_3041016725 do 31.12.2014 r. 23 Świetlica Skrajnica, ul. Słoneczna 12 304002470 ENID_3041037707 do 31.12.2014 r. 24 Zagospodarowanie działki Turów, dz. 33/4 304002472 ENID_3041037706 do 31.12.2014 r. 25 Syrena OSP Przymiłowice, Zamkowa 118 czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia: 1 m-c 2.12. Dane szczegółowe: Lp. Nazwa obiektu Moc [kW] Grupa taryfowa Zużycie I strefa [kWh] Zużycie II strefa [kWh] Zużycie roczne razem [kWh] Zużycie w okresie umowy [kWh] 1 Gminny Ośrodek Kultury 14 C11 4 800 4 800 7 200 2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Zasil. II 29 C12a 3 500 7 400 10 900 16 350 3 Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego 33 C12a 8 490 9 320 17 810 26 715 4 Szkoła Podstawowa - zasil. I 5 C11 820 820 1 230 5 Szkoła Podstawowa - zasil. II 14 C12a 10 300 12 150 22 450 33 675 6 Szkoła Podstawowa w Biskupicach 12 C12a 2 400 3 010 5 410 8 115 7 Szkoła Podstawowa 24 C12a 3 100 2 500 5 600 8 400 8 Zespół Szkół w Zrębicach 18 C12a 4 820 9 400 14 220 21 330 9 Oświetlenie zamku 50 C21 21 840 21 840 32 760 10 Biura Urzędu Gminy 29 C12a 10 300 21 200 31 500 47 250 11 Świetlica OSP 5 G11 1 120 1 120 1 680 12 Lokal użytkowy 14 C11 870 870 1 305 13 Szalety 6 C11 400 400 600 14 Remiza 14 C11 1 620 1 620 2 430 15 Ochotnicza Straż Pożarna 11 C12b 3 800 2 700 6 500 9 750 16 Garaż Straży Pożarnej 13 C12b 480 400 880 1 320 17 Przedszkole (Budynek OSP w Przymiłowicach) 13 C11 4 200 4 200 6 300 18 Przedszkole 13 C11 8 300 8 300 12 450 19 Stadion Sportowy 16 C11 720 720 1 080 20 Hala Sportowa 39 C12a 8 120 10 280 18 400 27 600 21 Świetlica środowiskowa 11 C11 1 520 1 520 2 280 22 OSP Garaż 16 C11 2 100 2 100 3 150 23 Świetlica 11 C11 480 480 720 24 Zagospodarowanie działki 4 C12b 210 350 560 840 25 Syrena OSP 14 C11 300 300 450..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PKP Energetyka Spółka Akcyjna - Pion Sprzedaży, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67553,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82825,22

  • Oferta z najniższą ceną: 82825,22 / Oferta z najwyższą ceną: 84581,31

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-12-15.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2014-12-15 14:10:37.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2014-12-15 14:10:37.
czytano: 632 razy, id: 3568
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-12-15
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018