Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Olsztyn: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania przyłącza wody do budynku, skucia ścian, ponownego przemurowania ścian na poziomie pierwszego piętra budynku, wykonania instalacji gazowej przeciwpożarowej wraz z zabezpieczeniami typu Gazex, wykonania instalacji nawiewnej oraz montaż naczynia zbiorczego w kotłowni koniecznych do realizacji zadania Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

 
Numer ogłoszenia: 15865 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania przyłącza wody do budynku, skucia ścian, ponownego przemurowania ścian na poziomie pierwszego piętra budynku, wykonania instalacji gazowej przeciwpożarowej wraz z zabezpieczeniami typu Gazex, wykonania instalacji nawiewnej oraz montaż naczynia zbiorczego w kotłowni koniecznych do realizacji zadania Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: wykonania przyłącza wody do budynku z rur PEHD PN 10 SDR11 Ø 63x5,7 mm, skucia ścian i ponownego przemurowania ścian na poziomie pierwszego piętra budynku - 97,4 m2 , wykonania instalacji gazowej przeciwpożarowej wraz z zabezpieczeniami typu Gazex, wykonania instalacji nawiewnej oraz montaż naczynia zbiorczego w kotłowni koniecznych do realizacji zadania Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15. Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy ROMEX Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63442,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74494,67

 • Oferta z najniższą ceną: 74494,67 / Oferta z najwyższą ceną: 74494,67

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 23.06.2014 oraz 02.07.2014 r., stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie: przyłącza wody do budynku, skucia ścian i ponownego przemurowania ścian na poziomie pierwszego piętra budynku, wykonania instalacji gazowej przeciwpożarowej wraz z zabezpieczeniami typu Gazex, wykonania instalacji nawiewnej oraz montaż naczynia zbiorczego w kotłowni koniecznych do realizacji zadania Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15. Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: wykonania przyłącza wody do budynku z rur PEHD PN 10 SDR11 Ø 63x5,7 mm, skucia ścian i ponownego przemurowania ścian na poziomie pierwszego piętra budynku - 97,4 m2, wykonania instalacji gazowej przeciwpożarowej wraz z zabezpieczeniami typu Gazex, wykonania instalacji nawiewnej oraz montaż naczynia zbiorczego w kotłowni. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b. Wykonanie zamówienia dodatkowego - w wyżej opisanym zakresie jest niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, a udzielenie zamówienia dodatkowego innemu Wykonawcy byłoby nieuzasadnione zarówno z punktu widzenia logistycznego jak i ekonomicznego. Powyższe wypełnia warunki udzielania zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ppkt. a i b Pzp.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-02-05.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:33:11.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-02-05 13:33:11.
czytano: 718 razy, id: 3606
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-02-05
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2015-02-05
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2015-02-05
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018