Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie DK 46 z DP 1043S - ciąg ulic: Kolejowa, Asnyka, Koralowa, Sokola

Olsztyn: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie DK 46 z DP 1043S - ciąg ulic: Kolejowa, Asnyka, Koralowa, Sokola
Numer ogłoszenia: 45692 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14048 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie DK 46 z DP 1043S - ciąg ulic: Kolejowa, Asnyka, Koralowa, Sokola.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie DK 46 z DP 1043S - ciąg ulic: Kolejowa, Asnyka, Koralowa, Sokola 2.2.Projekt współfinansowany z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę dróg o łącznej długości 1612,44 m w tym: ul. Asnyka i ul. Koralowa - 810,37 m -jezdnia o szerokości od 5,00 do 6,00 m nawierzchnia z asfaltobetonu ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym, budowa mini ronda z przejezdna wyspą centralną, w rejonie ronda nawierzchnia wyspy z kostki granitowej w kolorze czerwonym ograniczona krawężnikiem kamiennym najazdowym, na krawężniku granitowym okalającym rondo oraz na brzegach wysp dojazdowych punktowe elementy odblaskowe w kolorze żółtym, w rejonie miejsca wypoczynku i rekreacji (stawy Borowe) przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, -chodnik o szerokości od 1,50m do 2,00m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, -zjazd indywidualny nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze czerwonym, -przejścia dla pieszych nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze brązowym, ul. Kolejową o dł. 576,22 m: jezdnia o szer. 5,00 m nawierzchnia z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym, chodnik o szer. 2,00 m nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, ścieżka rowerowa o szer. 2,00 m nawierzchnia z asfaltobetonu przestrzeń do ogrodzenia wypełniona kostką betonową w kolorze szarym, ścieżka rowerowa na zjazdach nawierzchnia z asfaltobetonu malowana emalią poliuretanową dwuskładnikową półpołyskową w kolorze zielonym, -przejścia dla pieszych nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze brązowym krawężnik obniżony do 2 cm, ul. Sokola - 225,85 m jezdnia o szer. 5,00 m do 5,50 m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, a na odcinku od Wodociągów nawierzchnia z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym, -włączenie odcinka do ul. Mstowskiej wykonać jako skrzyżowanie skanalizowane z wyspą dzielącą pasy ruchu szer. pasa 3,00 m, chodnik o szer. od 1,50 do 2,00 m - nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, -przejścia dla pieszych nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze brązowym, przebudowa ogrodzenia w rejonie Wodociągów. 2) zmianę przebiegu kabla elektrycznego: -na ul. Asnyka, w rejonie mini ronda -przy ul. Sokolej- kabel zasilający Zakład Wodociągów. 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały - zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji - 96 miesięcy. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1933785,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1674844,16

  • Oferta z najniższą ceną: 1674844,16 / Oferta z najwyższą ceną: 2142291,00

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-03-03.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-03-03 08:51:25.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-03-03 08:51:25.
czytano: 729 razy, id: 3674
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-03
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018