Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 18 września 2018 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Bukowno w gminie Olsztyn

             Olsztyn, 13 marca  2015 r.                                                                            

 
 
OGŁOSZENIE
 
Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:
1)działka nr 28/1 k. m. 2 o pow. 0.1819 ha (RIVa-0.1819 ha). Cena wywoławcza wynosi  34 200,00 zł + 23%VAT= 42 066,00 zł  Brak obciążeń.
2)działka nr 28/2 k.m.2 o pow. 0.1849 ha (RIVa-0.1849ha). Cena wywoławcza wynosi 35 100,00 zł+23%VAT= 43 173,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4 050,00zł +23%VAT=4 981,50. Ogółem 48 154,50 zł. Brak obciążeń.
3) działka nr 28/3 k.m. 2 o pow. 0.1842 ha (R IVb-0.1142 ha, R IVa-0.0700ha).Cena wywoławcza wynosi 34 650,00 zł+23%VAT=42 619,50 zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/10 – cena 4 050,00 zł +23VAT%= 4 981,50 zł .Ogółem 47 601,00 zł.  Brak obciążeń. 
4) działka nr 28/4 k.m. 2 o pow. 0.1909 ha (RV-0.1219 ha, RIVb-0.0690ha). Cena wywoławcza 36 000,00 zł +23%VAT= 44 280,00 zł oraz udział 1/3  w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4 050,00 zł + 23%VAT=4 981,50 zł. Ogółem 49 261,50 zł.  Brak obciążeń.
5) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0.1851 ha (RVI-0.0754 ha, RV-0.1097 ha). Cena wywoławcza wynosi 35 100,00 zł +23%VAT= 43 173,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce 28/12 – cena  3 780,00 zł +23%VAT= 4 649,40 zł. Ogółem 47 822,40 zł. Brak obciążeń.
6)działka nr 28/6 k.m. 2 o pow. 0.1532 ha (RVI-0.1532 ha). Cena wywoławcza wynosi 28 800,00+23%VAT= 35 424,00 zł oraz  udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/12 – cena 3 780,00zł +23%VAT=4 649,40 zł. Ogółem 40 073,40 zł.  Brak obciążeń.
7) działka nr 28/7 k.m. 2 o pow. 0.1528 ha (N- 0.0490 ha, R-VI- 0.1038 ha). Cena wywoławcza 28 800,00 zł +23%VAT= 35 424,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj . działce nr 28/12 –  cena 3 780,00 zł +23%VAT= 4 649,40 zł. Ogółem 40 073,40zł.   Brak obciążeń.
8)  działka nr 28/8 k.m. 2 o pow. 0.1932 ha (RVI-0.1932 ha). Cena wywoławcza 36 450,00 zł +23%VAT= 44 833,50zł. Brak obciążeń.
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00105549/8 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów  i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 28/1, 28/2 , 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8  k.m.2, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych  z nabyciem nieruchomości. 
I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w UG Olsztyn w dniu 10.10.2014 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 17 kwietnia  2015 roku  o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem   w górę  do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w   pieniądzu do dnia 13 kwietnia  2015 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej  i Przestrzennej).
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
dokument tożsamości
aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach,  a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2014r., poz.518 ze zm.).
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-03-13.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-03-13 08:01:09.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-03-13 08:01:09.
czytano: 667 razy, id: 3683
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-13
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018