Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Olsztyn informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) Rada Gminy Olsztyn do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 – 2019.  Kandydatów na ławników zgłasza się w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.


Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie 1 ławnika

 

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie 1 ławnika


Zgodnie obowiązującymi przepisami

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył 30 lat;

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. nie przekroczył 70 lat;

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.


Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOSTĘPNA JEST W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY OLSZTYN www.olsztyn.bip.jur.pl (PONIŻEJ), W BIURZE RADY GMINY ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl


Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Biuro Rady Gminy w Olsztynie – budynek Urzędu Gminy Olsztyn, pok. 7 (I piętro) tel. 343285077 w. 24

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

wtorek 7.30 – 16.00

piątek 7.30 - 15.00


Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Źródło informacji: Anna Sikorska. Data utworzenia: 2015-06-02.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2015-06-02 15:36:42.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2015-06-02 15:36:42.
czytano: 787 razy, id: 3760
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-06-02
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2015-06-02
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2015-06-02
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2015-06-02
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2015-06-02
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018