Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w referacie Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Olsztyn 
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, biologia lub chemia,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera
c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy lub staż w administracji samorządowej, praktyczna znajomość przepisów  w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego,  gospodarki odpadami,  parków krajobrazowych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Zakres zadań.

Do obowiązków pracownika  należeć będzie m.in.:
a) wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i sporządzanie raportów w tym zakresie,
b) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i naliczanie opłat z tego tytułu, naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
d) zbieranie i przedkładanie Wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ,
e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,
f) opracowywanie programu ochrony środowiska, w tym opracowywanie projektów planów gospodarki odpadami w ramach programu ochrony środowiska, 
g) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie zachowań proekologicznych,
h) prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
i) sporządzanie rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
j) współpraca przy  szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody w związku z klęskami żywiołowymi,
k) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, lekarzami weterynarii.

4.  Warunki pracy na stanowisku:

a) praca na pełny etat, 
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn, 

5.  Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju  2015 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Olsztyn w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy,
f) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  lub przesłać  do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”  w terminie do 23 czerwca 2015 r.  Dokumenty, które wpłyną do urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-06-12.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:19:06.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2015-06-12 14:19:06.
czytano: 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-06-12
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018