Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 24 października 2019 r.

imieniny: Areta, Marta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

Olsztyn: Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie
Numer ogłoszenia: 149700 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie , Pl. Piłsudskiego 15, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 3285313, faks 34 3285313.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl/kategorie/gminny_osrodek_kultury
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie 2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowo - graficznej, która stanowi załącznik nr 1a do SIWZ 2.3.Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1)Wyposażenie musi spełniać następujące warunki: a)być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, b)spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wszystkie użyte materiały musza być zgodne z normami bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, czyli spełniać normy niepalności lub trudnopalności oraz higieniczności, posiadać atesty bezpieczeństwa, c)musi posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w języku polskim, 2)Wszelkie elementy dotyczące zabudów należy wykonać bez spoin i widocznych łączeń. 3)Dostarczony przedmiot zamówienia zostanie zamontowany, ustawiony lub zawieszony w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4)Przedmiot zamówienia musi być wyposażony we wszystkie elementy i akcesoria (zamki, klucze, zawiasy, prowadnice, uchwyty, cokoły) niezbędne do ich funkcjonowania i prawidłowego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 5)Koszt montażu/ustawienia ponosi Wykonawca i winien być wliczony w cenę oferty. 6)Montaż wyposażenia winny być dokonywany w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia lokali, w których przedmiot zamówienia jest montowany, a ewentualne szkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. 7)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie braki i wady dostarczonego przedmiotu zamówienia, w tym powstałe podczas transportu. 8)Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie 42-256 Olsztyn Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 15 i zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty i zawarcia umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9)Wyłoniony Wykonawca przed realizacją przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów pomieszczeń i dostosowania dostarczanych mebli do wymiarów pomieszczeń. 10)Przy przygotowaniu oferty należy brać pod uwagę prace przygotowawcze niezbędne do realizacji montażu mebli, wyposażenia wg. dokumentacji projektowo - graficznej w szczególności prace niezbędne w przestrzeni sali ekspozycyjno - koncertowej gdzie zaprojektowano przepierzenie mocowane bezpośrednio do podłoża i sufitu. 11)Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych, estetycznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 12)Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki, parametrów technicznych wyposażenia opisanych w dokumentacji projektowo-graficznej oraz załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) materiałów przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. 13)Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad.Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy. 14)Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru nad każdym etapem prac realizowanych przez Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.15.00.00-8, 39.11.30.00-7, 39.11.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: jedną dostawę mebli o wartości 50 000 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz musi zawierać jedną dostawę mebli o wartości 50 000 zł brutto. Zamawiający nie wymaga wskazania dostaw niewykonanych lub wykonanych nienależycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ 3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji i rekojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1)nieistotnych zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnych projektów pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną na zwiększenie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu umowy, jeżeli będą podyktowane uzasadnionymi względami użytkowymi, 2)innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, 3)Zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji oraz przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania montażu, b)rezygnacji z części elementów lub zastąpienie ich przez inne o tym samym charakterze za zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia c)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy d)istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; e)przedłużenie terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych f)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, g)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. h)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT) 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod warunkiem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 13:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Gminny Osrodek Kultury w Olsztynie. Data utworzenia: 2015-06-19.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-06-19 12:50:49.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-06-19 12:50:49.
czytano: 823 razy, id: 3765
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-07-06
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Celeban

2015-06-19
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019