Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 205076 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn 2.2.Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 1.10.2015 r. do dnia 31.03.2017 r. tj. w okresie 18 miesięcy wynosi 842,30 MWh. 2.3.Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 2.4.Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu). 2.5.Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy. 2.6.Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 2.7.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykaz obwodów objętych zamówieniem Lp.PPE Nr odbiorcy Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) Moc umowna [kW] Obecna umowa sprzedaży 1 ENID_3041001653 304000107 Biskupice ST-66 8,0 30.09.2015 r. 2 ENID_3041001658 304000108 Biskupice Olsztyńska ST-218 3,0 30.09.2015 r. 3 ENID_3041001659 304000109 Biskupice ST-278 2,0 30.09.2015 r. 4 ENID_3041001660 304000110 Biskupice Nowe ST-277 4,0 30.09.2015 r. 5 ENID_3041001662 304000111 Biskupice Zrębska ST-276 2,0 30.09.2015 r. 6 ENID_3041001664 304000112 Bukowno ST-58 6,0 30.09.2015 r. 7 ENID_3041001744 304000113 Ciecierzyn ST-299 5,0 30.09.2015 r. 8 ENID_3041001678 304000114 Joachimów ST-212 2,0 30.09.2015 r. 9 ENID_3041001679 304000115 Krasawa ST-293 3,0 30.09.2015 r. 10 ENID_3041001680 304000116 Kusięta ST-87 6,0 30.09.2015 r. 11 ENID_3041001701 304000117 Kusięta ST-648 4,0 30.09.2015 r. 12 ENID_3041001703 304000118 Kusięta ST-86 3,0 30.09.2015 r. 13 ENID_3041001704 304000119 Odrzykoń ST-211 1,0 30.09.2015 r. 14 ENID_3041001705 304000120 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 10,0 30.09.2015 r. 15 ENID_3041001706 304000121 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 10,0 30.09.2015 r. 16 ENID_3041001707 304000122 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 9,0 30.09.2015 r. 17 ENID_3041001708 304000123 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 9,0 30.09.2015 r. 18 ENID_3041001709 304000124 Olsztyn ul. Polna ST-955 8,0 30.09.2015 r. 19 ENID_3041001711 304000125 Przymiłowice ST-111 9,0 30.09.2015 r. 20 ENID_3041001712 304000126 Przymiłowice ST-230 4,0 30.09.2015 r. 21 ENID_3041001713 304000127 Przymiłowice ST-83 3,0 30.09.2015 r. 22 ENID_3041001714 304000128 Skrajnica ST-150 4,0 30.09.2015 r. 23 ENID_3041001715 304000129 Turów ST-641 3,0 30.09.2015 r. 24 ENID_3041001727 304000130 Turów ST-38 6,0 30.09.2015 r. 25 ENID_3041001755 304000131 Turów ST-39 1,0 30.09.2015 r. 26 ENID_3041001756 304000132 Zrębice ST-47 4,0 30.09.2015 r. 27 ENID_3041001757 304000133 Zrębice ST-48 4,0 30.09.2015 r. 28 ENID_3041001758 304000134 Zrębice ST-49 4,0 30.09.2015 r. 29 ENID_3041001759 304000135 Zrębice ST-846 3,0 30.09.2015 r. 30 ENID_3041001687 304000136 Olsztyn ST-743 5,0 30.09.2015 r. 31 ENID_3041001760 304000137 Turów ST-182 5,0 30.09.2015 r. 32 ENID_3041001761 304000138 Ruiny Zamku ST-246 6,0 30.09.2015 r. 33 ENID_3041001762 304000139 Kusięta ST-971 3,0 30.09.2015 r. 34 ENID_3041001691 304000140 Olsztyn ST-764 1,0 30.09.2015 r. 35 ENID_3041001692 304000141 Odrzykoń ST-978 2,0 30.09.2015 r. 36 ENID_3041001693 304000142 Biskupice ST-66 1,0 30.09.2015 r. 37 ENID_3041001763 304000143 Joachimów ST-997 1,0 30.09.2015 r. 38 ENID_3041001695 304000144 Olsztyn, Kościelna ST-729 3,0 30.09.2015 r. 39 ENID_3041001764 304000145 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 3,0 30.09.2015 r. 40 ENID_3041008914 304000552 Olsztyn, Storczykowa 1,0 30.09.2015 r. 41 ENID_3041008915 304000553 Zrębice, Ośw. stawu, ul. Żarecka 6,0 30.09.2015 r. 42 ENID_3041008916 304000554 Bukowno 1,0 30.09.2015 r. 43 ENID_3041008917 304000555 Kusięta 1,0 30.09.2015 r. 44 ENID_3041008918 304000556 Olsztyn, Koralowa 2,0 30.09.2015 r. 45 ENID_3041015968 304000652 Przymiłowice ST-311 3,0 30.09.2015 r. 46 ENID_3041048783 304003393 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 21,0 30.09.2015 r. 47 ENID_3041048784 304003394 Zrębice, Polna ST-320 1,0 30.09.2015 r. 48 ENID_3041048785 304003395 Turów, Południowa ST-324 1,0 30.09.2015 r. 49 Olsztyn, ul. Lubomirskiego 6,0 Czas nieokreślony 50 Przymiłowice, ul. Zamkowa Staw 5,0 Czas nieokreślony 2.8. Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 2.9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. 2.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży oraz podpisania umów dystrybucyjnych. 2.11. W przypadku zmiany grupy taryfowej cena jednostkowa nie ulega zmianie. 2.12. Dane szczegółowe Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50 Całkowita moc umowna [kW] 218 Grupa taryfowa C12b Informacje o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Dla punktów 1-48 kolejna zmiana sprzedawcy. Dla punktów 49-50 pierwsza zmiana sprzedawcy. Dotychczasowe umowy sprzedaży Dla punktów 1- 48 umowa na czas określony: 30.09.2015 r. Dla punktów 46-48 umowa kompleksowa: czas nieokreślony. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem - 842,30.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia (zał. 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 9.3.2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 9.3.3. Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Tauron Dystrybucja S.A., stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ 9.3.4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ. 9.3.5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wzór załącznik nr 4 do SIWZ 9.3.6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 9.3.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 9.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę z zakresie stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, c) zmian danych związanych z obsługą administracyjną - organizacja umowy, d) zmian danych teleadresowych, e) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany umowy (aneksu), g) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej lub wydanej przez Prezesa URE.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-08-11.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-08-11 12:26:48.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-08-11 12:26:48.
czytano: 641 razy, id: 3836
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-08-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-11
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-11
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-11
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-11
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2015-08-11
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018