Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowo - ekspozycyjnej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

Olsztyn: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowo - ekspozycyjnej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie
Numer ogłoszenia: 206404 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169592 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 15, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 3285313, faks 34 3285313.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowo - ekspozycyjnej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowo - ekspozycyjnej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowo - graficznej, która stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 2.3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Wyposażenie musi spełniać następujące warunki: a) być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, czyli spełniać normy niepalności lub trudnopalności oraz higieniczności, posiadać atesty bezpieczeństwa, c) musi posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w języku polskim, 2) Wszelkie elementy dotyczące zabudów należy wykonać bez spoin i widocznych łączeń. 3) Dostarczony przedmiot zamówienia zostanie zamontowany, ustawiony lub zawieszony w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4) Przedmiot zamówienia musi być wyposażony we wszystkie elementy i akcesoria niezbędne do ich funkcjonowania i prawidłowego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 5) Koszt montażu/ ustawienia ponosi Wykonawca i winien być wliczony w cenę oferty. 6) Montaż wyposażenia winny być dokonywany w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia lokali, w których przedmiot zamówienia jest montowany, a ewentualne szkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie braki i wady dostarczonego przedmiotu zamówienia, w tym powstałe podczas transportu. 8) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie 42-256 Olsztyn Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 15 i zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty i zawarcia umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9) Wyłoniony Wykonawca przed realizacją przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do dokonania niezbędnych pomiarów pomieszczeń i dostosowania dostarczanych mebli do wymiarów pomieszczeń. 10) Przy przygotowaniu oferty należy brać pod uwagę prace przygotowawcze niezbędne do realizacji montażu mebli, wyposażenia wg. dokumentacji projektowo - graficznej w szczególności prace niezbędne w przestrzeni sali ekspozycyjno - koncertowej gdzie zaprojektowano przepierzenie mocowane bezpośrednio do podłoża i sufitu. 11) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych lub o wyższych parametrach technicznych, estetycznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 12) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki, parametrów technicznych wyposażenia opisanych w dokumentacji projektowo-graficznej oraz załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) materiałów przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. 13) Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy. 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru nad każdym etapem prac realizowanych przez Wykonawcę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.15.00.00-8, 39.11.30.00-7, 39.12.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Alnag Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54 a, 30-206 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61094,10

  • Oferta z najniższą ceną: 61094,10 / Oferta z najwyższą ceną: 115312,50

  • Waluta: PLN.

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-08-12.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-08-12 11:57:40.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-08-12 11:57:40.
czytano: 570 razy, id: 3838
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-08-12
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018