Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 20 października 2018 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont drogi gminnej ul. Malowniczej w miejscowości Bukowno

Olsztyn: Remont drogi gminnej ul. Malowniczej w miejscowości Bukowno
Numer ogłoszenia: 224844 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195458 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ul. Malowniczej w miejscowości Bukowno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont nawierzchni drogi ul. Malowniczej o dł. 800 m i szer. 4,5 m, 1) mechaniczne ścięcie poboczy - grubość do 10 cm, szerokość 1 m 2) korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - deformacje 3) mechaniczne oczyszczanie nawierzchni, 4) ułożenie warstwy wyrównawczej - min. 2 cm grubości, 5) skropienie nawierzchni asfaltem - międzywarstwowe, 6) ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu - grubość 4 cm, 7) wykonanie poboczy z frezu asfaltowego, dostosowanie zjazdów do nowej niwelety drogi, 8) wykonanie oznakowania poziomego - krawędziowego jezdni. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Mapa poglądowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154357,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 138599,33

  • Oferta z najniższą ceną: 138599,33 / Oferta z najwyższą ceną: 159993,26

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-08-31.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-08-31 14:26:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-08-31 14:26:36.
czytano: 535 razy, id: 3848
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-08-31
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018